Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Film pro­mo­cyjny. Coca-Cola Happiness Truck Euro 2012.

2012-06-18

Już po raz piąty — tym razem w Warszawie — „za pięć dwu­na­sta” przed pierw­szym gwizd­kiem sędziego, roz­po­czy­na­ją­cym Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 — reali­zo­wa­li­śmy film pro­mo­cyjny o rado­ści, pozy­tyw­nych emo­cjach i dużym ładunku ener­gii jaki dostar­cza mło­dym ludziom Coca-Cola Happiness Truck. Każdy kto naci­snął duży guzik znaj­du­jący się z tyłu cię­ża­rówki mógł otrzy­mać nie tylko popu­larny napój, lecz także różne gadgety nie­zbędne dla kibica. Dynamiczne uję­cia fil­mowe reali­zo­wa­li­śmy w natu­ral­nych ple­ne­rach miej­skich, pod­glą­da­jąc reak­cje zwy­kłych prze­chod­niów, lecz dodat­kowo — posił­ku­jąc się udzia­łem sta­ty­stów. Uwzględniając walor spor­towy, film uzu­peł­niał mate­riał zdję­ciowy reali­zo­wany w cza­sie roz­gry­wek pił­kar­skich mło­dych zawod­ni­ków o Puchar CC na boiskach w Sulejówku k/Warszawy.
Do naszych zadań nale­żało napi­sa­nie sce­na­riu­sza, reali­za­cja zdjęć fil­mo­wych oraz cały pro­ces postprodukcji.