Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Film pro­mo­cyjny. Film kor­po­ra­cyjny. Okna dachowe DAKEA dla firmy Altaterra.

2012-11-05

Produkcja filmu. We wrze­śniu, w cza­sie pięk­nej, sło­necz­nej pogody, reali­zo­wa­li­śmy zdję­cia do filmu pro­mo­cyj­nego, o nowych oknach dacho­wych DAKEA i ich debiu­cie na tere­nie Polski. Sprawny i szybki pro­ces mon­tażu okien reje­stro­wały 2 kamery, a nar­ra­cję „na żywo” pro­wa­dził redak­tor, który poza komen­ta­rzem, pro­wa­dził też krót­kie roz­mowy z człon­kami pra­cu­ją­cej ekipy dekarskiej.