Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Montaż fil­mowy. Cykl fil­mów o kosme­ty­kach do wło­sów Firmy Schwarzkopf.

2014-06-14

Na bazie mate­ria­łów fil­mo­wych dostar­czo­nych przez klienta, zre­ali­zo­wa­li­śmy cykl fil­mów o nowych tren­dach w kolo­ry­za­cji wło­sów dla Henkel Austria. Pokazaliśmy markę Schwarzkopf z serią kosme­ty­ków Gliss Kur i Syoss. Odpowiadaliśmy za cały cykl pro­duk­cyjny fil­mów poczy­na­jąc od sce­na­riu­szy, poprzez mon­taż i udźwię­ko­wie­nie. Filmy zostały zapre­zen­to­wane w Austrii pod­czas kon­fe­ren­cji dla regio­nal­nych handlowców.