Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Montaż fil­mowy. Film pro­mo­cyjny DERMIKA – „MESOTHERAPIST”.

2013-01-03

Zrealizowaliśmy pre­zen­ta­cję fil­mową nowej linii kosme­ty­ków dla kobiet, na pod­sta­wie mate­ria­łów klienta. Aby prze­kaz był w odpo­wied­nim sub­tel­nym i ele­ganc­kim kli­ma­cie, wyko­na­li­śmy mon­taż kom­po­zy­cyjny z ele­men­tami ani­ma­cji. Dodatkowo mate­riał został wzbo­ga­cony o kli­ma­tyczną muzyką i suge­stywny głos lek­tora. DERMIKA to marka, mogąca poszczy­cić się kosme­ty­kami two­rzo­nymi nie tylko dla klien­tów indy­wi­du­al­nych, lecz także na potrzeby pro­fe­sjo­nal­nej, gabi­ne­to­wej pie­lę­gna­cji w sieci salo­nów kosmetycznych.