Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Montaż fil­mowy. Film pro­mo­cyjny DERMIKA – „SKIN Calligraphy”.

2013-12-04

Zrealizowaliśmy kolejną fil­mową pre­zen­ta­cję nowej linii kosme­ty­ków pie­lę­gna­cyj­nych dla kobiet DERMIKA „SKIN Caligraphy”. Montaż kom­po­zy­cyjny z ele­men­tami ani­ma­cji stwo­rzył sub­telny i kli­ma­tyczny prze­kaz z suge­stywną muzyką. DERMIKA to marka, mogąca poszczy­cić się kosme­ty­kami two­rzo­nymi nie tylko dla klien­tów indy­wi­du­al­nych, lecz także na potrzeby pro­fe­sjo­nal­nej, gabi­ne­to­wej pie­lę­gna­cji w sieci salo­nów kosmetycznych.