Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Produkcja fil­mowa. Film pro­mo­cyjny. Instytut Chirurgii Cybernetycznej. CyberKnife.

2012-10-26

Właśnie zakoń­czy­li­śmy pro­duk­cję filmu pro­mo­cyj­nego, poka­zu­ją­cego nowo powstały Instytut Chirurgii Cybernetycznej w Wieliszewie k/Warszawy i jego naj­no­wo­cze­śniej­sze narzę­dzie do walki z rakiem — CyberKnife. Film opi­suje dzia­ła­nie tego uni­kal­nego w Polsce urzą­dze­nia, jak i całego Instytutu, na pod­sta­wie cie­ka­wych rela­cji per­so­nelu medycz­nego jak i nar­ra­cji lek­tor­skiej. Adekwatne do tema­tyki filmu opra­co­wa­nie muzyczne oraz dodat­kowe efekty two­rzą w sumie kla­rowny i spójny doku­ment nie pozba­wiony pew­nej dawki emocji …