Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Produkcja fil­mowa. Film pro­mo­cyjny „SORAYA – PROFESJONALNA SZKOŁA MAKIJAŻU” i film pro­mo­cyjny „SORAYA – ŚWIAT NATURY”.

2013-01-09

Zrealizowaliśmy 2 pre­zen­ta­cje fil­mowe: pierw­szą — pro­mu­jącą nową serię kosme­ty­ków opartą na szla­chet­nych, natu­ral­nych olej­kach; drugą — poka­zu­jącą pro­fe­sjo­nalny maki­jaż, dema­ki­jaż oraz inne zabiegi kosme­tyczne zwią­zane z dba­ło­ścią o cerę z wyko­rzy­sta­niem kosme­ty­ków Soraya. Filmy zostały przy­go­to­wane na potrzeby konferencji.