Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Produkcja fil­mowa. Realizacja zdjęć fil­mo­wych 70 rocz­nica Powstania Warszawskiego.

2014-08-05

Zrealizowaliśmy zdję­cia fil­mowe z pre­miery spek­ta­klu na pod­sta­wie „Pamiętnika z Powstania Warszawskiego” Mirona Białoszewskiego. Spektakl odbył się w Muzeum Powstania Warszawskiego 1 sierp­nia o pół­nocy. Był on reży­se­ro­wany prze Krystynę Jandę, muzykę skom­po­no­wał Jerzy Satanowski. Zdjęcia fil­mowe wyko­ny­wa­li­śmy wyko­rzy­stu­jąc bar­dzo jasne obiek­tywy gdyż wiele scen roz­gry­wało się przy bar­dzo ogra­ni­czo­nym świe­tle.
Publiczność dopi­sała a i atmos­fera była bar­dzo szcze­gólna gdyż za scenę i widow­nię posłu­żyło wnę­trza muzeum (sala pod Liberatorem).