Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Produkcja fil­mowa. Film szko­le­niowy dla f-my GlaxoSmithKline — „Kategoryzacja półek w aptekach”.

2013-09-04

Film zre­ali­zo­wany we wrze­śniu w jed­nej z war­szaw­skich aptek wska­zuje,  jak duże zna­cze­nie ma dla klienta odpo­wied­nie upo­rząd­ko­wa­nie pro­duk­tów far­ma­ceu­tycz­nych na pół­kach i w jaki spo­sób należy zago­spo­da­ro­wy­wać tę prze­strzeń w apte­kach.  W fil­mie wystą­pili pra­cow­nicy firmy far­ma­ceu­tycz­nej GSK.  Nasza firma WORLD VIDEO  reali­zo­wała zdję­cia fil­mowe i pro­ces postprodukcji.