Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Produkcja fil­mowa. Film szko­le­niowy dla UDT — „Bezpieczna eksploatacja suwnic”.

2018-01-02

W grudniu 2017 zakoń­czy­li­śmy pro­duk­cję filmu szko­le­nio­wego dla Urzędu Dozoru Technicznego —„Bezpieczna  eksploatacja suwnic”. Film pre­zen­tuje zasady obsługi tych wiel­kich maszyn, przeznaczonych do przemieszczania różnych ładunków w pionie i w poziomie. Z uwagi na spe­cy­fikę i różne rodzaje suwnic, zdjęcia reali­zo­wa­li­śmy zarówno w halach jak i na zewnątrz - w dużych zakładach przemysłowych - w Elektrociepłowni "Żerań" PGNiG Termika i w Hucie Arcelor Mittal w Warszawie. Produkcja fil­mowa obej­mo­wała pełeny zakres prac: sce­na­riu­sz, reali­za­cję zdjęć, mon­taż, kolo­ry­za­cję i udźwię­ko­wie­nia filmu.