Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Produkcja fil­mowa. Filmy edukacyjno-szkoleniowe SANDOZ.

2014-06-05

Na zle­ce­nie Agencji Quality Audit House zre­ali­zo­wa­li­śmy 2 filmy kie­ro­wane do środo­wi­ska lekar­skiego: „ Pacjent z nad­ci­śnie­niem tęt­ni­czym” i „Pacjent ze sta­bilną cho­robą nie­do­krwienna serca”. W fil­mach, będą­cych formą para­do­ku­mentu, wystą­pili pro­fe­sjo­nalni akto­rzy oraz 2 pro­fe­so­rów –eks­per­tów medycz­nych . Zdjęcia reali­zo­wane były w ple­ne­rze, stu­diu fil­mo­wym jak i w natu­ral­nych wnę­trzach. Poza orga­ni­za­cją castingu i pracą ekipy zdję­cio­wej kie­ro­wa­nej przez reży­sera oraz obsługą planu, do zadań WORLD VIDEO nale­żała też postprodukcja.