Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Produkcja fil­mowa. Spot rekla­mowy „3M Viscoplast”.

2013-06-03

Zrealizowaliśmy zdję­cia fil­mowe do spotu tele­wi­zyj­nego „3M Viscoplast”. Zdjęcia fil­mowe wyko­na­li­śmy w auten­tycz­nych wnę­trzach. Spot TV przed­sta­wia zestaw pla­strów, które mają chro­nić stopy przed otar­ciami oraz przy­no­sić ulgę w przy­padku odci­sków. Scenariusz został dostar­czony przez klienta. Do nas nale­żała pro­duk­cja i reży­se­ria spotu, sce­no­gra­fia i część postprodukcji.