Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Produkcja fil­mowa. Spot rekla­mowy „Aqua Beads”.

2012-05-11

Zakończyliśmy pro­duk­cję spotu rekla­mo­wego 30 sek. dla japoń­skiej firmy EPOCH, spe­cja­li­zu­ją­cej się w pro­duk­cji zaba­wek dla dzieci. Projekt reali­zo­wa­li­śmy wg autor­skiego sce­na­riu­sza z udzia­łem 2 dziew­czy­nek, wybra­nych w castingu. Spot „Aqua Beads” — „Magiczne kora­liki” reali­zo­wany był w warun­kach stu­dyj­nych ze zbu­do­waną sce­no­gra­fią. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało przy­go­to­wa­nie sce­na­riu­sza spotu tele­wi­zyj­nego, przy­go­to­wa­nie stoy­bo­ardu, casting, zapro­jek­to­wa­nie i budowa sce­no­gra­fii, reali­za­cja zdjęć fil­mo­wych, mon­taż mate­ria­łów fil­mo­wych, kolo­ry­za­cja, udźwię­ko­wie­nie filmu. Scenariusz przy­go­to­wał i całość wyre­ży­se­ro­wał Jarosław Dubaniewicz. Produkcja fil­mowa wyko­nana w małym stu­diu filmowym.