Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Produkcja fil­mowa. Spot rekla­mowy „Tassimo Vivy”.

2014-01-21

Nowy Rok 2014 roz­po­czę­li­śmy od reali­za­cji spotu rekla­mo­wego „Tassimo Vivy” ( na zle­ce­nie Agencji IQ Marketing), który jest adap­ta­cją ory­gi­nal­nej wer­sji nie­miec­kiej. Spot w 15 sekun­do­wym prze­ka­zie poka­zuje róż­no­rod­ność napo­jów moż­li­wych do przy­go­to­wa­nia przez eks­pres do kawy Tassimo i jego nowy model Tassimo Vivy. Prace adap­ta­cyjne naszego stu­dia pole­gały na wymia­nie gra­fiki, ilu­stra­cji muzycz­nej oraz wybo­rze i nagra­niu pol­skiego lektora.