Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Rejestracja fil­mowa w stu­diu fil­mo­wym. Przemówienia inau­gu­ra­cyjne Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2012-09-26

Produkcja fil­mowa. We wrze­śniu br., w stu­diu fil­mo­wym, reje­stro­wa­li­śmy 2 wystą­pie­nia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej, inau­gu­ru­jące nowy rok aka­de­micki 2012/2013.