Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Archiwum aktualności
Produkcja fil­mowa . Prezentacja fil­mowa dla kor­po­ra­cji HEINZ.
Jak co roku przy­go­to­wa­li­śmy roczną pre­zen­ta­cję fil­mową dla kor­po­ra­cji HEINZ. Tym razem fla­gową markę Pudliszki poka­za­li­śmy w kli­ma­cie pił­kar­skim czyli EURO 2012. Wiele pro­duk­tów poka­za­li­śmy w sce­ne­rii boiska pił­kar­skiego, gdzie pierw­sze skrzypce grali pra­cow­nicy firmy i ich pro­dukty. Postprodukcja uzu­peł­niła mate­riał fil­mo­wany w ple­ne­rze o dodat­kowy dźwięk, gra­fikę i ani­ma­cję. Do naszych zadań nale­żał sce­na­riusz, reali­za­cja zdjęć fil­mo­wych oraz cały pro­ces post­pro­duk­cji. W tym pro­jek­cie fil­mo­wym zre­zy­gno­wa­li­śmy z pro­fe­sjo­nal­nych lek­to­rów. Ich rolę prze­jęli pra­cow­nicy Heinz. Według sce­na­riu­sza, w fil­mie wystą­piła pro­fe­sjo­nalna grupa che­er­le­ade­rek, która wyraź­nie pod­nio­sła tem­pe­ra­turę akcji i zaak­cen­to­wała pił­kar­ski kli­mat naszej pro­duk­cji filmowej.
29 Maj 2012
Więcej
Montaż filmu. Przygotowanie pre­zen­ta­cji fil­mo­wej DERMIKA — „Lily Skin”.
Tym razem dla firmy DERMIKA zre­ali­zo­wa­li­śmy pre­zen­ta­cję fil­mową nowej linii kosme­ty­ków „Lily Skin”. Film został zre­ali­zo­wany na pod­sta­wie mate­ria­łów klienta oraz gra­fiki 2D wyko­na­nej przez nasz zespół. Nasza praca obej­mo­wała mon­taż mate­ria­łów fil­mo­wych /graficznych, kom­po­zy­cję obrazu, stwo­rze­nie teł oraz poru­sza­ją­cych się gra­fik. Cały pro­jekt uzu­peł­ni­li­śmy kli­ma­tyczną muzyką oraz nagra­li­śmy nar­ra­cję lek­tora. Docelowo, pre­zen­ta­cja fil­mowa została pod­dana kon­wer­sji na kilka for­ma­tów wideo, do róż­nych form emi­sji — w odtwa­rza­czach DVD, kom­pu­te­rach PC/MAC.
22 Maj 2012
Więcej
Produkcja fil­mowa. Spot rekla­mowy Charmies do kana­łów dziecięcych.
Zakończyliśmy pro­duk­cję 2 wer­sji spotu rekla­mo­wego dla f-my EPOCH z Japonii. Pierwszy powstał w lutym br. i miał metraż 15 s. Obecnie — forma 30 s. ma także 1 boha­terkę. Dziewczynka rekla­muje zabawki Charmies w przy­go­to­wa­nych przez nas sty­li­za­cjach. Emisja prze­wi­dziana jest jesz­cze w maju br. w kana­łach dzie­cię­cych Disney Channel, Cartoon Network i inne. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało przy­go­to­wa­nie sce­na­riu­sza spotu …
16 Maj 2012
Więcej
Produkcja fil­mowa. Spot rekla­mowy „Aqua Beads”.
Zakończyliśmy pro­duk­cję spotu rekla­mo­wego 30 sek. dla japoń­skiej firmy EPOCH, spe­cja­li­zu­ją­cej się w pro­duk­cji zaba­wek dla dzieci. Projekt reali­zo­wa­li­śmy wg autor­skiego sce­na­riu­sza z udzia­łem 2 dziew­czy­nek, wybra­nych w castingu. Spot „Aqua Beads” — „Magiczne kora­liki” reali­zo­wany był w warun­kach stu­dyj­nych ze zbu­do­waną sce­no­gra­fią. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało przy­go­to­wa­nie sce­na­riu­sza spotu tele­wi­zyj­nego, przy­go­to­wa­nie stoy­bo­ardu, casting, zapro­jek­to­wa­nie i budowa sce­no­gra­fii, reali­za­cja zdjęć fil­mo­wych, mon­taż mate­ria­łów fil­mo­wych, kolo­ry­za­cja, udźwię­ko­wie­nie filmu. Scenariusz przy­go­to­wał i całość wyre­ży­se­ro­wał Jarosław Dubaniewicz. Produkcja fil­mowa wyko­nana w małym stu­diu filmowym.
11 Maj 2012
Więcej

Archiwum aktualności