Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Archiwum aktualności
Film pro­mo­cyjny. Coca-Cola Happiness Truck Euro 2012.
Już po raz piąty — tym razem w Warszawie — „za pięć dwu­na­sta” przed pierw­szym gwizd­kiem sędziego, roz­po­czy­na­ją­cym Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 — reali­zo­wa­li­śmy film pro­mo­cyjny o rado­ści, pozy­tyw­nych emo­cjach i dużym ładunku ener­gii jaki dostar­cza mło­dym ludziom Coca-Cola Happiness Truck. Każdy kto naci­snął duży guzik znaj­du­jący się z tyłu cię­ża­rówki mógł otrzy­mać nie tylko popu­larny napój, lecz także różne gadgety nie­zbędne dla kibica. Dynamiczne uję­cia fil­mowe reali­zo­wa­li­śmy w natu­ral­nych ple­ne­rach miej­skich, pod­glą­da­jąc reak­cje zwy­kłych prze­chod­niów, lecz dodat­kowo — posił­ku­jąc się udzia­łem sta­ty­stów. Uwzględniając walor spor­towy, film uzu­peł­niał mate­riał zdję­ciowy reali­zo­wany w cza­sie roz­gry­wek pił­kar­skich mło­dych zawod­ni­ków o Puchar CC na boiskach w Sulejówku k/Warszawy. Do naszych zadań nale­żało napi­sa­nie sce­na­riu­sza, reali­za­cja zdjęć fil­mo­wych oraz cały pro­ces postprodukcji.
18 Czerwiec 2012
Więcej

Archiwum aktualności

Lipiec 2022 1 Czerwiec 2022 2 Maj 2022 1 Kwiecień 2022 1 Marzec 2022 1 Luty 2022 1 Styczeń 2022 1 Listopad 2021 2 Październik 2021 3 Lipiec 2021 2 Czerwiec 2021 3 Luty 2021 2 Styczeń 2021 1 Listopad 2020 1 Październik 2020 1 Wrzesień 2020 2 Sierpień 2020 2 Lipiec 2020 2 Czerwiec 2020 1 Maj 2020 2 Kwiecień 2020 3 Marzec 2020 1 Luty 2020 2 Styczeń 2020 2 Grudzień 2019 2 Listopad 2019 1 Październik 2019 1 Wrzesień 2019 2 Sierpień 2019 2 Lipiec 2019 2 Czerwiec 2019 1 Maj 2019 2 Kwiecień 2019 2 Marzec 2019 1 Luty 2019 2 Styczeń 2019 2 Grudzień 2018 1 Listopad 2018 2 Październik 2018 1 Wrzesień 2018 1 Czerwiec 2018 2 Marzec 2018 2 Luty 2018 2 Styczeń 2018 3 Październik 2017 2 Wrzesień 2017 3 Sierpień 2017 1 Lipiec 2017 1 Czerwiec 2017 2 Maj 2017 1 Kwiecień 2017 1 Marzec 2017 4 Luty 2017 3 Styczeń 2017 2 Grudzień 2016 1 Wrzesień 2016 1 Sierpień 2016 4 Lipiec 2016 2 Maj 2016 2 Kwiecień 2016 2 Marzec 2016 1 Styczeń 2016 1 Listopad 2015 1 Październik 2015 2 Wrzesień 2015 2 Sierpień 2015 2 Czerwiec 2015 2 Maj 2015 2 Marzec 2015 3 Luty 2015 1 Styczeń 2015 1 Grudzień 2014 1 Listopad 2014 2 Październik 2014 4 Wrzesień 2014 1 Sierpień 2014 1 Lipiec 2014 1 Czerwiec 2014 3 Maj 2014 1 Kwiecień 2014 1 Marzec 2014 2 Styczeń 2014 2 Grudzień 2013 4 Listopad 2013 2 Październik 2013 4 Wrzesień 2013 2 Sierpień 2013 1 Lipiec 2013 1 Czerwiec 2013 2 Maj 2013 2 Kwiecień 2013 2 Marzec 2013 2 Luty 2013 2 Styczeń 2013 3 Grudzień 2012 2 Listopad 2012 3 Październik 2012 3 Wrzesień 2012 3 Sierpień 2012 2 Lipiec 2012 3 Czerwiec 2012 1 Maj 2012 4 Kwiecień 2012 1 Listopad -0001 0