Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Archiwum aktualności
Produkcja fil­mowa. Spot rekla­mowy REGINA.
Zakończyliśmy pro­duk­cję spotu rekla­mo­wego nowy papier toa­le­towy REGINA dla firmy RITF Advert. Spot infor­muje o pro­mo­cji, w któ­rej można wygrać trzy nowe samo­chody.
17 Lipiec 2012
Więcej
Produkcja fil­mowa. Spot rekla­mowy REGINA.
Zakończyliśmy pro­duk­cję spotu rekla­mo­wego nowy papier toa­le­towy REGINA dla firmy RITF Advert. Spot infor­muje o pro­mo­cji, w któ­rej można wygrać trzy nowe samo­chody. Spot TV powstał na pod­sta­wie naszego autor­skiego sce­na­riu­sza. Autorem sce­na­riu­sza i reży­se­rem był Jarek Dubaniewicz. Spot wyko­nany został w cało­ści w tech­no­lo­gii gra­fiki 3D i ma ory­gi­nalną, spe­cjal­nie skom­po­no­waną ścieżkę muzyczną.
17 Lipiec 2012
Więcej
Produkcja filmowa. Prezentacje fil­mowe dla KFC.
Produkcja trzech fil­mów kor­po­ra­cyj­nych. Wykonaliśmy trzy różne pro­jekty fil­mowe na kon­fe­ren­cję firmy KFC odby­wa­jącą się w USA. Dwie pro­duk­cje zostały zmon­to­wane ze zdjęć wyko­na­nych przez naszą firmę na tere­nie Warszawy i Krakowa. Tematyka fil­mów doty­czyła wpro­wa­dze­nia na rynek nowych pro­duk­tów w restau­ra­cjach KFC. Trzeci film wyko­na­li­śmy w opar­ciu o mate­riały zdję­ciowe i opisy prze­pro­wa­dzo­nych badań kon­su­men­tów. Film ten wzbo­ga­ci­li­śmy o ele­menty gra­fiki 2D oraz kom­po­zy­cję obrazu. Wszystkie trzy filmy ilu­stro­wały spe­cjal­nie wybrane tematy muzyczne.
14 Lipiec 2012
Więcej

Archiwum aktualności