Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Archiwum aktualności
Produkcja fil­mowa. Filmy szko­le­niowe dla firmy DOVISTA POLSKA.
Na początku wrze­śnia br. zakończyliśmy prace nad dwoma fil­mami szko­le­nio­wymi dla duń­skiej firmy DOVISTA — pro­du­centa wyso­kiej klasy okien i drzwi. Pierwszy z nich bez­po­śred­nio trak­tuje o prze­pi­sach BHP i ich prze­strze­ga­niu w pro­ce­sie pro­duk­cji. Tu reali­zo­wa­li­śmy wiele scen poka­zu­ją­cych typowe zagro­że­nia wypad­kiem na róż­nych sta­no­wi­skach pracy. Aby film nabrał swej głęb­szej wymowy i poru­szył wyobraź­nię widza, sce­na­riusz zawie­rał także i kilka dra­stycz­nych ujęć, które w fil­mie ilu­strują urazy, jakie mogą być wyni­kiem nie prze­strze­ga­nia odpo­wied­nich prze­pi­sów. Choć celem filmu nie było epa­to­wa­nie tego typu „krwa­wymi” przy­kła­dami, tylko inte­re­su­jący wykład o bez­piecz­nej pracy, należy pod­kre­ślić dobrą pracę cha­rak­te­ry­za­cji, . Drugi film opo­wiada o psy­cho­lo­gicz­nych kon­se­kwen­cjach wypad­ków przy pracy i trau­mie jaką prze­cho­dzi czło­wiek, któ­remu zda­rzył się wypa­dek. W obu pro­duk­cjach udział wzięli pra­cow­nicy firmy DOVISTA, któ­rzy pod kie­run­kiem reży­sera, dobrze wywią­zali się ze swo­ich, cza­sem nie­ła­twych ról.
20 Sierpień 2012
Więcej
Produkcja fil­mowa. 2 nowe filmy instruk­ta­żowe dla PGNiG Termika SA.
Wykorzystując dobre warunki pogo­dowe, reali­zo­wa­li­śmy zdję­cia fil­mowe na tere­nie kilku elek­tro­cie­płowni w Warszawie i oko­li­cach. 2 filmy instruk­ta­żowe, prze­zna­czone dla gości zakła­dów i pod­wy­ko­naw­ców reali­zu­ją­cych prace na rzecz PGNiG Termika SA., zostały wypro­du­ko­wane na pod­sta­wie przy­go­to­wa­nych sce­na­riu­szy oraz z udzia­łem wielu sta­ty­stów na pla­nie zdję­cio­wym. Zdjęcia fil­mowe poka­zują cha­rak­te­ry­styczne miej­sca elek­tro­cie­płowni i spo­sób zacho­wa­nia w tak spe­cy­ficz­nych warun­kach. Początek i zakoń­cze­nie fil­mów ilu­strują widoki Warszawy i oko­lic, fil­mo­wane z wierz­chołka 305 metro­wego komina. Panorama jest fascynująca.
16 Sierpień 2012
Więcej

Archiwum aktualności