Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Archiwum aktualności
Produkcja fil­mowa. 2 nowe filmy instruk­ta­żowe dla PGNiG Termika SA.
Wykorzystując dobre warunki pogo­dowe, reali­zo­wa­li­śmy zdję­cia fil­mowe na tere­nie kilku elek­tro­cie­płowni w Warszawie i oko­li­cach. 2 filmy instruk­ta­żowe, prze­zna­czone dla gości zakła­dów i pod­wy­ko­naw­ców reali­zu­ją­cych prace na rzecz PGNiG Termika SA., zostały wypro­du­ko­wane na pod­sta­wie przy­go­to­wa­nych sce­na­riu­szy oraz z udzia­łem wielu sta­ty­stów na pla­nie zdję­cio­wym.
16 Wrzesień 2012
Więcej
Rejestracja fil­mowa w stu­diu fil­mo­wym. Przemówienia inau­gu­ra­cyjne Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Produkcja fil­mowa. We wrze­śniu br., w stu­diu fil­mo­wym, reje­stro­wa­li­śmy 2 wystą­pie­nia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej, inau­gu­ru­jące nowy rok aka­de­micki 2012/2013.
26 Wrzesień 2012
Więcej
Produkcja fil­mowa. Film rekla­mowy. „Poland — Your Health Destination!”
W mie­sią­cach let­nich reali­zo­wa­li­śmy zdję­cia do filmu rekla­mo­wego, będą­cego wizy­tówką Polski w zakre­sie usług medycz­nych, adre­so­wa­nych do poten­cjal­nych pacjen­tów z zagra­nicy. Reżyserem filmu był Jarosław Dubaniewicz. Plany zdję­ciowe „Poland — Your Health Destination” to nie tylko pro­mo­cja nowo­cze­snych pla­có­wek medycz­nych, ale rów­nież, atrak­cyj­nych i cie­ka­wych miejsc naszego kraju, które mogą sta­no­wić dodat­kową, tury­styczną zachętę dla zagra­nicz­nych gości. Wartką nar­ra­cję filmu sta­no­wią wypo­wie­dzi
24 Wrzesień 2012
Więcej

Archiwum aktualności