Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Archiwum aktualności
Produkcja fil­mowa. 2 nowe filmy instruk­ta­żowe dla PGNiG Termika SA.
Wykorzystując dobre warunki pogo­dowe, reali­zo­wa­li­śmy zdję­cia fil­mowe na tere­nie kilku elek­tro­cie­płowni w Warszawie i oko­li­cach. 2 filmy instruk­ta­żowe, prze­zna­czone dla gości zakła­dów i pod­wy­ko­naw­ców reali­zu­ją­cych prace na rzecz PGNiG Termika SA., zostały wypro­du­ko­wane na pod­sta­wie przy­go­to­wa­nych sce­na­riu­szy oraz z udzia­łem wielu sta­ty­stów na pla­nie zdję­cio­wym.
16 Wrzesień 2012
Więcej
Rejestracja fil­mowa w stu­diu fil­mo­wym. Przemówienia inau­gu­ra­cyjne Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Produkcja fil­mowa. We wrze­śniu br., w stu­diu fil­mo­wym, reje­stro­wa­li­śmy 2 wystą­pie­nia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej, inau­gu­ru­jące nowy rok aka­de­micki 2012/2013.
26 Wrzesień 2012
Więcej
Produkcja fil­mowa. Film rekla­mowy. „Poland — Your Health Destination!”
W mie­sią­cach let­nich reali­zo­wa­li­śmy zdję­cia do filmu rekla­mo­wego, będą­cego wizy­tówką Polski w zakre­sie usług medycz­nych, adre­so­wa­nych do poten­cjal­nych pacjen­tów z zagra­nicy. Reżyserem filmu był Jarosław Dubaniewicz. Plany zdję­ciowe „Poland — Your Health Destination” to nie tylko pro­mo­cja nowo­cze­snych pla­có­wek medycz­nych, ale rów­nież, atrak­cyj­nych i cie­ka­wych miejsc naszego kraju, które mogą sta­no­wić dodat­kową, tury­styczną zachętę dla zagra­nicz­nych gości. Wartką nar­ra­cję filmu sta­no­wią wypo­wie­dzi
24 Wrzesień 2012
Więcej

Archiwum aktualności

Lipiec 2022 1 Czerwiec 2022 2 Maj 2022 1 Kwiecień 2022 1 Marzec 2022 1 Luty 2022 1 Styczeń 2022 1 Listopad 2021 2 Październik 2021 3 Lipiec 2021 2 Czerwiec 2021 3 Luty 2021 2 Styczeń 2021 1 Listopad 2020 1 Październik 2020 1 Wrzesień 2020 2 Sierpień 2020 2 Lipiec 2020 2 Czerwiec 2020 1 Maj 2020 2 Kwiecień 2020 3 Marzec 2020 1 Luty 2020 2 Styczeń 2020 2 Grudzień 2019 2 Listopad 2019 1 Październik 2019 1 Wrzesień 2019 2 Sierpień 2019 2 Lipiec 2019 2 Czerwiec 2019 1 Maj 2019 2 Kwiecień 2019 2 Marzec 2019 1 Luty 2019 2 Styczeń 2019 2 Grudzień 2018 1 Listopad 2018 2 Październik 2018 1 Wrzesień 2018 1 Czerwiec 2018 2 Marzec 2018 2 Luty 2018 2 Styczeń 2018 3 Październik 2017 2 Wrzesień 2017 3 Sierpień 2017 1 Lipiec 2017 1 Czerwiec 2017 2 Maj 2017 1 Kwiecień 2017 1 Marzec 2017 4 Luty 2017 3 Styczeń 2017 2 Grudzień 2016 1 Wrzesień 2016 1 Sierpień 2016 4 Lipiec 2016 2 Maj 2016 2 Kwiecień 2016 2 Marzec 2016 1 Styczeń 2016 1 Listopad 2015 1 Październik 2015 2 Wrzesień 2015 2 Sierpień 2015 2 Czerwiec 2015 2 Maj 2015 2 Marzec 2015 3 Luty 2015 1 Styczeń 2015 1 Grudzień 2014 1 Listopad 2014 2 Październik 2014 4 Wrzesień 2014 1 Sierpień 2014 1 Lipiec 2014 1 Czerwiec 2014 3 Maj 2014 1 Kwiecień 2014 1 Marzec 2014 2 Styczeń 2014 2 Grudzień 2013 4 Listopad 2013 2 Październik 2013 4 Wrzesień 2013 2 Sierpień 2013 1 Lipiec 2013 1 Czerwiec 2013 2 Maj 2013 2 Kwiecień 2013 2 Marzec 2013 2 Luty 2013 2 Styczeń 2013 3 Grudzień 2012 2 Listopad 2012 3 Październik 2012 3 Wrzesień 2012 3 Sierpień 2012 2 Lipiec 2012 3 Czerwiec 2012 1 Maj 2012 4 Kwiecień 2012 1 Listopad -0001 0