Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Archiwum aktualności
Produkcja fil­mowa. Film pro­mo­cyjny. Instytut Chirurgii Cybernetycznej. CyberKnife.
Właśnie zakoń­czy­li­śmy pro­duk­cję filmu pro­mo­cyj­nego, poka­zu­ją­cego nowo powstały Instytut Chirurgii Cybernetycznej w Wieliszewie k/Warszawy i jego naj­no­wo­cze­śniej­sze narzę­dzie do walki z rakiem — CyberKnife. Film opi­suje dzia­ła­nie tego uni­kal­nego w Polsce urzą­dze­nia, jak i całego Instytutu, na pod­sta­wie cie­ka­wych rela­cji per­so­nelu medycz­nego jak i nar­ra­cji lek­tor­skiej. Adekwatne do tema­tyki filmu opra­co­wa­nie muzyczne oraz dodat­kowe efekty two­rzą w sumie kla­rowny i spójny doku­ment nie pozba­wiony pew­nej dawki emocji …
26 Październik 2012
Więcej
Produkcja fil­mowa. Film kor­po­ra­cyjny. Event firmy TNT.
Tematem kolej­nej pro­duk­cji fil­mo­wej dla firmy TNT była impreza o cha­rak­te­rze kon­kursu dla naj­lep­szego kuriera. Zdjęcia fil­mowe reali­zo­wa­li­śmy na torze samo­cho­do­wym w Słomczynie oraz w natu­ral­nych ple­ne­rach, gdzie uczest­nicy pod­da­wani byli prze­róż­nym pró­bom z zakresu logi­styki i bez­piecz­nej, eko­no­micz­nej jazdy i innym testom sprawnościowym.
12 Październik 2012
Więcej
Rejestracja fil­mowa. Przekaz obrazu fil­mo­wego „na żywo” dla firmy BAYER.
Produkcja fil­mowa dla firmy BAYER — tema­tem filmu jest jeden z wykła­dów XXXI Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, połą­czony z pre­zen­ta­cją pt. ” Endometrioza — etio­pa­to­ge­neza i współ­cze­sne opcje tera­peu­tyczne”, który odbył się we wrze­śniu br. w Katowicach. Kongres reje­stro­wały jed­no­cze­śnie 3 kamery, a dodat­ko­wym zada­niem WORLD VIDEO było zor­ga­ni­zo­wa­nie tele­kon­fe­ren­cji z prze­ka­zem obrazu z Niemiec i stre­aming do sieci inter­ne­to­wej. Dzięki temu rela­cję mogły oglą­dać jed­no­cze­śnie wiele szpi­tali na tere­nie Polski i za granicą.
01 Październik 2012
Więcej

Archiwum aktualności