Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Archiwum aktualności
Produkcja fil­mowa. Spot rekla­mowy „SORAYA MEN ADVENTURE”.
Zrealizowaliśmy tele­wi­zyjny spot rekla­mowy nowej linii kosme­ty­ków pie­lę­gna­cyj­nych dla męż­czyzn „Soraya Men Adventure”. Aby pod­kre­ślić dyna­mikę prze­kazu, adre­so­wa­nego do pasjo­na­tów, nie­ustra­szo­nych i odważ­nych Panów, kamera poka­zuje słynne już „wej­ścia”, a raczej ślizgi wodne dwóch kibi­ców na mura­wie Stadionu Narodowego w cza­sie pamięt­nego wie­czoru przed meczem POLSKA-ANGLIA. Obraz uzu­peł­nia ener­ge­ty­zu­jąca muzyka i emfa­tyczny głos lektora.
14 Listopad 2012
Więcej
Produkcja fil­mowa. Film pro­mo­cyjny. „Laboratorium Badań Ogniowych” dla Instytutu Techniki Budowlanej.
Właśnie ukoń­czy­li­śmy film pro­mo­cyjny dla Instytutu Techniki Budowlanej o nowym i nowo­cze­snym Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach które jest w pełni dosto­so­wane do wyma­gań norm euro­pej­skich. Film reali­zo­wa­li­śmy wg sce­na­riu­sza z wyko­rzy­sta­niem ramie­nia kame­ro­wego, ste­di­camu i 24 metro­wego pod­no­śnika z plat­formą, aby poka­zać dużą prze­strzeń powierzchni badaw­czych i jed­no­cze­śnie cie­kawe bada­nia ogniowe prze­pro­wa­dzane m.in. w spe­cjal­nych pie­cach. Narrację lek­tor­ską uzu­peł­niają krót­kie wypo­wie­dzi spe­cja­li­stów reje­stro­wane bez­po­śred­nio w Laboratorium. Film opra­co­wa­li­śmy w wer­sji pol­skiej i angielskiej.
07 Listopad 2012
Więcej
Film pro­mo­cyjny. Film kor­po­ra­cyjny. Okna dachowe DAKEA dla firmy Altaterra.
Produkcja filmu. We wrze­śniu, w cza­sie pięk­nej, sło­necz­nej pogody, reali­zo­wa­li­śmy zdję­cia do filmu pro­mo­cyj­nego, o nowych oknach dacho­wych DAKEA i ich debiu­cie na tere­nie Polski. Sprawny i szybki pro­ces mon­tażu okien reje­stro­wały 2 kamery, a nar­ra­cję „na żywo” pro­wa­dził redak­tor, który poza komen­ta­rzem, pro­wa­dził też krót­kie roz­mowy z człon­kami pra­cu­ją­cej ekipy dekarskiej.
05 Listopad 2012
Więcej

Archiwum aktualności