Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Archiwum aktualności
Produkcja fil­mowa. Film rekla­mowy „Bezpieczna Rodzina”.
Zrealizowaliśmy film o apli­ka­cji w tele­fo­nie „Bezpieczna Rodzina”, która pozwala zwięk­szyć bez­pie­czeń­stwo wielu ludzi, a odnosi się głów­nie do nie­let­nich. Krótki film dla firmy LOCON przed­sta­wia jedną z wielu dra­ma­tycz­nych sytu­acji, jakie mogą się wyda­rzyć w dzi­siej­szych cza­sach — porwa­nie dziecka, bo to wła­śnie dzieci są naj­bar­dziej nara­żeni na nie­bez­pie­czeń­stwa. Fabularna część filmu reali­zo­wana w kli­ma­cie thril­lera jest pre­tek­stem do poka­za­nia moż­li­wo­ści wezwa­nia pomocy i zaże­gna­nia nie­szczę­ściu. Film uzu­peł­nia suge­stywna nar­ra­cja lek­tor­ska i pełna napię­cia muzyka. Apel rekla­mowy uwy­dat­nia ani­ma­cja 3D.
20 Grudzień 2012
Więcej
Postprodukcja fil­mowa. Nowy spot rekla­mowy „Sylvanian Families”.
Ukończyliśmy prace post­pro­duk­cyjne spotu tele­wi­zyj­nego „Sylvanian Families” — zaba­wek dla dziew­czy­nek zna­nej, japoń­skiej firmy EPOCH. Prace doty­czyły opra­co­wa­nia tek­stu, mon­tażu z efek­tami spe­cjal­nymi, reali­za­cji dźwięku — nagra­nia głosu lek­torki oraz skom­po­no­wa­nia war­stwy muzycz­nej. Spot 30 sek. już emi­tują kanały dzie­cięce telewizji.
12 Grudzień 2012
Więcej

Archiwum aktualności