Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Archiwum aktualności
Produkcja fil­mowa. Filmy doku­men­talne – Ogólnopolski Turniej Halowy.
Zapis fil­mowy roz­gry­wek ostat­niej edy­cji Ogólnopolskiego Turnieju Halowego w piłce noż­nej, odby­wa­jący się w Warszawie, reali­zo­wa­li­śmy na pozio­mie ćwierć­fi­na­łów, pół­fi­na­łów i finału. Oprócz mate­riału stricte doku­men­tal­nego, wyko­nany został rów­nież mon­taż w for­mie skró­to­wej kro­niki z całej imprezy. Turniej Halowy jest naj­więk­szą , halową, pił­kar­ską imprezą w for­mule OPEN w Polsce. Skierowany jest do wszyst­kich chęt­nych Drużyn – ama­tor­skich, zawo­do­wych, szkol­nych, fir­mo­wych, zakła­do­wych, itp. Patronat nad zawo­dami spra­wuje Marszałek Województwa Mazowieckiego i Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe.
21 Styczeń 2013
Więcej
Produkcja fil­mowa. Film pro­mo­cyjny „SORAYA – PROFESJONALNA SZKOŁA MAKIJAŻU” i film pro­mo­cyjny „SORAYA – ŚWIAT NATURY”.
Zrealizowaliśmy 2 pre­zen­ta­cje fil­mowe: pierw­szą — pro­mu­jącą nową serię kosme­ty­ków opartą na szla­chet­nych, natu­ral­nych olej­kach; drugą — poka­zu­jącą pro­fe­sjo­nalny maki­jaż, dema­ki­jaż oraz inne zabiegi kosme­tyczne zwią­zane z dba­ło­ścią o cerę z wyko­rzy­sta­niem kosme­ty­ków Soraya. Filmy zostały przy­go­to­wane na potrzeby konferencji.
09 Styczeń 2013
Więcej
Montaż fil­mowy. Film pro­mo­cyjny DERMIKA – „MESOTHERAPIST”.
Zrealizowaliśmy pre­zen­ta­cję fil­mową nowej linii kosme­ty­ków dla kobiet, na pod­sta­wie mate­ria­łów klienta. Aby prze­kaz był w odpo­wied­nim sub­tel­nym i ele­ganc­kim kli­ma­cie, wyko­na­li­śmy mon­taż kom­po­zy­cyjny z ele­men­tami ani­ma­cji. Dodatkowo mate­riał został wzbo­ga­cony o kli­ma­tyczną muzyką i suge­stywny głos lek­tora. DERMIKA to marka, mogąca poszczy­cić się kosme­ty­kami two­rzo­nymi nie tylko dla klien­tów indy­wi­du­al­nych, lecz także na potrzeby pro­fe­sjo­nal­nej, gabi­ne­to­wej pie­lę­gna­cji w sieci salo­nów kosmetycznych.
03 Styczeń 2013
Więcej

Archiwum aktualności