Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Archiwum aktualności
Montaż filmów. Prezentacje fil­mowe dla AkzoNobel.
Produkcja serii fil­mów kor­po­ra­cyj­nych. Wykonaliśmy mon­taże mate­ria­łów fil­mowych na doroczną kon­fe­ren­cję firmy AkzoNobel. Filmy pre­zen­tu­jące doko­na­nia AkzoNobel w ostat­nim roku wyko­na­li­śmy w opar­ciu o mate­riały zdję­ciowe i fil­mowe nale­żące do zle­ce­nio­dawcy. Tematyka fil­mów doty­czyła pozy­cji i osią­gnięć na rynku głów­nych marek firmy: Dulux, Sikkens, Sadolin, a także istot­nej roli barw w naszym życiu. Filmy zawie­ra­jące ele­menty gra­fiki 2D oraz kom­po­zy­cji obrazu, ilu­stro­wały spe­cjal­nie wybrane tematy muzyczne.
25 Luty 2013
Więcej
Produkcja fil­mowa. Film szko­le­niowy „BARLINEK — DOBRA PODŁOGA” (2)
To już drugi film szko­le­niowy, zre­ali­zo­wany przez nas dla F-my BARLINEK.. Tym razem akcja na temat obsłu­gi klienta roz­grywa się w dużym, sie­cio­wym mar­ke­cie. Dobry sprze­dawca, nazwany nie bez racji — Promotorem — pre­zen­tuje cechy dobrego sprze­dawcy. Film przed­sta­wia 2 roz­mowy, kon­sul­ta­cje Promotora z klien­tami odwie­dza­ją­cymi mar­ket i poszu­ku­ją­cymi dobrej pod­łogi. Grupa Barlinek, jeden z naj­więk­szych pro­du­cen­tów natu­ral­nych pod­łóg drew­nia­nych na świe­cie, przy­wią­zuję dużą wagę zarówno do jako­ści swo­ich wyro­bów jak i wyso­kiej wie­dzy i kul­tury sprze­daży. Stąd mate­riał fil­mowy szko­le­niowy dla han­dlow­ców . Film reali­zo­wany wg sce­na­riu­sza z udzia­łem zawo­do­wych aktorów.
08 Luty 2013
Więcej

Archiwum aktualności