Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Archiwum aktualności
Montaż filmów. Prezentacje fil­mowe dla AkzoNobel.
Produkcja serii fil­mów kor­po­ra­cyj­nych. Wykonaliśmy mon­taże mate­ria­łów fil­mowych na doroczną kon­fe­ren­cję firmy AkzoNobel. Filmy pre­zen­tu­jące doko­na­nia AkzoNobel w ostat­nim roku wyko­na­li­śmy w opar­ciu o mate­riały zdję­ciowe i fil­mowe nale­żące do zle­ce­nio­dawcy. Tematyka fil­mów doty­czyła pozy­cji i osią­gnięć na rynku głów­nych marek firmy: Dulux, Sikkens, Sadolin, a także istot­nej roli barw w naszym życiu. Filmy zawie­ra­jące ele­menty gra­fiki 2D oraz kom­po­zy­cji obrazu, ilu­stro­wały spe­cjal­nie wybrane tematy muzyczne.
25 Luty 2013
Więcej
Produkcja fil­mowa. Film szko­le­niowy „BARLINEK — DOBRA PODŁOGA” (2)
To już drugi film szko­le­niowy, zre­ali­zo­wany przez nas dla F-my BARLINEK.. Tym razem akcja na temat obsłu­gi klienta roz­grywa się w dużym, sie­cio­wym mar­ke­cie. Dobry sprze­dawca, nazwany nie bez racji — Promotorem — pre­zen­tuje cechy dobrego sprze­dawcy. Film przed­sta­wia 2 roz­mowy, kon­sul­ta­cje Promotora z klien­tami odwie­dza­ją­cymi mar­ket i poszu­ku­ją­cymi dobrej pod­łogi. Grupa Barlinek, jeden z naj­więk­szych pro­du­cen­tów natu­ral­nych pod­łóg drew­nia­nych na świe­cie, przy­wią­zuję dużą wagę zarówno do jako­ści swo­ich wyro­bów jak i wyso­kiej wie­dzy i kul­tury sprze­daży. Stąd mate­riał fil­mowy szko­le­niowy dla han­dlow­ców . Film reali­zo­wany wg sce­na­riu­sza z udzia­łem zawo­do­wych aktorów.
08 Luty 2013
Więcej

Archiwum aktualności

Lipiec 2022 1 Czerwiec 2022 2 Maj 2022 1 Kwiecień 2022 1 Marzec 2022 1 Luty 2022 1 Styczeń 2022 1 Listopad 2021 2 Październik 2021 3 Lipiec 2021 2 Czerwiec 2021 3 Luty 2021 2 Styczeń 2021 1 Listopad 2020 1 Październik 2020 1 Wrzesień 2020 2 Sierpień 2020 2 Lipiec 2020 2 Czerwiec 2020 1 Maj 2020 2 Kwiecień 2020 3 Marzec 2020 1 Luty 2020 2 Styczeń 2020 2 Grudzień 2019 2 Listopad 2019 1 Październik 2019 1 Wrzesień 2019 2 Sierpień 2019 2 Lipiec 2019 2 Czerwiec 2019 1 Maj 2019 2 Kwiecień 2019 2 Marzec 2019 1 Luty 2019 2 Styczeń 2019 2 Grudzień 2018 1 Listopad 2018 2 Październik 2018 1 Wrzesień 2018 1 Czerwiec 2018 2 Marzec 2018 2 Luty 2018 2 Styczeń 2018 3 Październik 2017 2 Wrzesień 2017 3 Sierpień 2017 1 Lipiec 2017 1 Czerwiec 2017 2 Maj 2017 1 Kwiecień 2017 1 Marzec 2017 4 Luty 2017 3 Styczeń 2017 2 Grudzień 2016 1 Wrzesień 2016 1 Sierpień 2016 4 Lipiec 2016 2 Maj 2016 2 Kwiecień 2016 2 Marzec 2016 1 Styczeń 2016 1 Listopad 2015 1 Październik 2015 2 Wrzesień 2015 2 Sierpień 2015 2 Czerwiec 2015 2 Maj 2015 2 Marzec 2015 3 Luty 2015 1 Styczeń 2015 1 Grudzień 2014 1 Listopad 2014 2 Październik 2014 4 Wrzesień 2014 1 Sierpień 2014 1 Lipiec 2014 1 Czerwiec 2014 3 Maj 2014 1 Kwiecień 2014 1 Marzec 2014 2 Styczeń 2014 2 Grudzień 2013 4 Listopad 2013 2 Październik 2013 4 Wrzesień 2013 2 Sierpień 2013 1 Lipiec 2013 1 Czerwiec 2013 2 Maj 2013 2 Kwiecień 2013 2 Marzec 2013 2 Luty 2013 2 Styczeń 2013 3 Grudzień 2012 2 Listopad 2012 3 Październik 2012 3 Wrzesień 2012 3 Sierpień 2012 2 Lipiec 2012 3 Czerwiec 2012 1 Maj 2012 4 Kwiecień 2012 1 Listopad -0001 0