Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Archiwum aktualności
Produkcja fil­mowa. Film pro­mo­cyjny „Caparol Polska”.
Zakończyliśmy mon­taż filmu pro­mo­cyj­nego dla pol­skiego przed­sta­wi­ciel­stwa zna­nej, nie­miec­kiej firmy „Caparol”, nale­żą­cej do naj­więk­szych na świe­cie pro­du­cen­tów farb i lakie­rów w branży budow­la­nej. Zdjęcia wyko­ny­wane były w dwóch loka­li­za­cjach – w Warszawie i w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej, gdzie znaj­duje się zakład pro­duk­cyjny CAPAROL Polska i nowo otwarty cen­tralny maga­zyn. Narrację filmu two­rzy grono kie­row­nic­twa i pra­cow­ni­ków firmy, udzie­la­jąc wypo­wie­dzi bez­po­śred­nio do kamery.
13 Marzec 2013
Więcej
Montaż filmowy. Prezentacje fil­mowe dla TNT.
Produkcja serii fil­mów kor­po­ra­cyj­nych. Wykonaliśmy mon­taże mate­ria­łów fil­mo­wych na doroczną mię­dzy­na­ro­dową kon­fe­ren­cję firmy TNT. Filmy pre­zen­tu­jące doko­na­nia TNT w ostat­nim roku wyko­na­li­śmy w opar­ciu o mate­riały fil­mowe i zdję­ciowe nale­żące do Klienta. Montaże zawie­ra­jące ele­menty gra­fiki 2D oraz kom­po­zy­cji obrazu, ilu­stro­wały spe­cjal­nie wybrane tematy muzyczne.
04 Marzec 2013
Więcej

Archiwum aktualności