Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Archiwum aktualności
Produkcja fil­mowa. Spot rekla­mowy „REGINA — ZLOT”.
To już 4 spot zre­ali­zo­wany na zle­ce­nie firmy RITF Advert . Tym razem spot poka­zuje spe­cy­ficzny zlot rolek papieru, odby­wa­jący się na roz­kwie­co­nej łące. W kul­mi­nu­ją­cym momen­cie spo­tka­nia — roz­kwita duży kwia­tek rumianku, a Mrówka Milla, poka­zuje atrak­cyjne tablety, jako nagrody w kon­kur­sie. Spot tele­wi­zyjny Regina Zlot wykre­ował i wyre­ży­se­ro­wał Jarosław Dubaniewicz. Spot zawiera ory­gi­nalną muzykę i prze­kaz w wyko­na­niu lektora.
24 Maj 2013
Więcej
Produkcja fil­mowa. Film szko­le­niowy ZDROWY DIALOG — TEVA POLSKA.
Zrealizowaliśmy serię fil­mów szko­le­nio­wych z cyklu ZDROWY DIALOG na zle­ce­nie firmy TEVA Polska — oddziału Teva Pharmaceutical Industries Ltd. — świa­to­wego lidera w branży far­ma­ceu­tycz­nej. Filmy skie­ro­wane do leka­rzy uro­lo­gów i onko­lo­gów, poka­zują dobre przy­kłady rela­cji lekarz-pacjent i spo­soby prze­ła­my­wa­nia barier komu­ni­ka­cyj­nych w trud­nych tema­tach zwią­za­nych ze sta­nem zdro­wia pacjen­tów. Scenki wyko­ny­wane przez akto­rów Teatru IMKA z Warszawy i komen­ta­rze spe­cja­li­stów reali­zo­wane były w warun­kach studyjnych.
12 Maj 2013
Więcej

Archiwum aktualności