Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Archiwum aktualności
Produkcja fil­mowa. Film szko­le­niowy „Akzo Nobel — Akzopedia”.
Zrealizowaliśmy film szko­le­niowy dla firmy Akzo Nobel pre­zen­tu­jący warsz­taty malar­skie. Nasza firma wyko­nała zdję­cia fil­mowe oraz mon­taż mate­ria­łów fil­mo­wych. Film poka­zuje nowe pro­dukty dla pro­fe­sjo­na­li­stów (nowo­cze­sny sys­tem mie­szal­ni­kowy) oraz celo­wość warsz­ta­tów malar­skich, dzięki któ­rym pra­cow­nicy sku­tecz­nie mogą posze­rzyć zakres swo­jej wie­dzy o far­bach sto­so­wa­nych w budow­nic­twie. Warsztaty — zarówno teo­re­tyczne jak i prak­tyczne — dają moż­li­wość szko­le­nia i bar­dzo dokład­nego prze­te­sto­wa­nia róż­nych narzę­dzi i farb.
10 Czerwiec 2013
Więcej
Produkcja fil­mowa. Spot rekla­mowy „3M Viscoplast”.
Zrealizowaliśmy zdję­cia fil­mowe do spotu tele­wi­zyj­nego „3M Viscoplast”. Zdjęcia fil­mowe wyko­na­li­śmy w auten­tycz­nych wnę­trzach. Spot TV przed­sta­wia zestaw pla­strów, które mają chro­nić stopy przed otar­ciami oraz przy­no­sić ulgę w przy­padku odci­sków. Scenariusz został dostar­czony przez klienta. Do nas nale­żała pro­duk­cja i reży­se­ria spotu, sce­no­gra­fia i część postprodukcji.
03 Czerwiec 2013
Więcej

Archiwum aktualności