Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Archiwum aktualności
Produkcja fil­mowa. Film szko­le­niowy „Akzo Nobel — Akzopedia”.
Zrealizowaliśmy film szko­le­niowy dla firmy Akzo Nobel pre­zen­tu­jący warsz­taty malar­skie. Nasza firma wyko­nała zdję­cia fil­mowe oraz mon­taż mate­ria­łów fil­mo­wych. Film poka­zuje nowe pro­dukty dla pro­fe­sjo­na­li­stów (nowo­cze­sny sys­tem mie­szal­ni­kowy) oraz celo­wość warsz­ta­tów malar­skich, dzięki któ­rym pra­cow­nicy sku­tecz­nie mogą posze­rzyć zakres swo­jej wie­dzy o far­bach sto­so­wa­nych w budow­nic­twie. Warsztaty — zarówno teo­re­tyczne jak i prak­tyczne — dają moż­li­wość szko­le­nia i bar­dzo dokład­nego prze­te­sto­wa­nia róż­nych narzę­dzi i farb.
10 Czerwiec 2013
Więcej
Produkcja fil­mowa. Spot rekla­mowy „3M Viscoplast”.
Zrealizowaliśmy zdję­cia fil­mowe do spotu tele­wi­zyj­nego „3M Viscoplast”. Zdjęcia fil­mowe wyko­na­li­śmy w auten­tycz­nych wnę­trzach. Spot TV przed­sta­wia zestaw pla­strów, które mają chro­nić stopy przed otar­ciami oraz przy­no­sić ulgę w przy­padku odci­sków. Scenariusz został dostar­czony przez klienta. Do nas nale­żała pro­duk­cja i reży­se­ria spotu, sce­no­gra­fia i część postprodukcji.
03 Czerwiec 2013
Więcej

Archiwum aktualności

Lipiec 2022 1 Czerwiec 2022 2 Maj 2022 1 Kwiecień 2022 1 Marzec 2022 1 Luty 2022 1 Styczeń 2022 1 Listopad 2021 2 Październik 2021 3 Lipiec 2021 2 Czerwiec 2021 3 Luty 2021 2 Styczeń 2021 1 Listopad 2020 1 Październik 2020 1 Wrzesień 2020 2 Sierpień 2020 2 Lipiec 2020 2 Czerwiec 2020 1 Maj 2020 2 Kwiecień 2020 3 Marzec 2020 1 Luty 2020 2 Styczeń 2020 2 Grudzień 2019 2 Listopad 2019 1 Październik 2019 1 Wrzesień 2019 2 Sierpień 2019 2 Lipiec 2019 2 Czerwiec 2019 1 Maj 2019 2 Kwiecień 2019 2 Marzec 2019 1 Luty 2019 2 Styczeń 2019 2 Grudzień 2018 1 Listopad 2018 2 Październik 2018 1 Wrzesień 2018 1 Czerwiec 2018 2 Marzec 2018 2 Luty 2018 2 Styczeń 2018 3 Październik 2017 2 Wrzesień 2017 3 Sierpień 2017 1 Lipiec 2017 1 Czerwiec 2017 2 Maj 2017 1 Kwiecień 2017 1 Marzec 2017 4 Luty 2017 3 Styczeń 2017 2 Grudzień 2016 1 Wrzesień 2016 1 Sierpień 2016 4 Lipiec 2016 2 Maj 2016 2 Kwiecień 2016 2 Marzec 2016 1 Styczeń 2016 1 Listopad 2015 1 Październik 2015 2 Wrzesień 2015 2 Sierpień 2015 2 Czerwiec 2015 2 Maj 2015 2 Marzec 2015 3 Luty 2015 1 Styczeń 2015 1 Grudzień 2014 1 Listopad 2014 2 Październik 2014 4 Wrzesień 2014 1 Sierpień 2014 1 Lipiec 2014 1 Czerwiec 2014 3 Maj 2014 1 Kwiecień 2014 1 Marzec 2014 2 Styczeń 2014 2 Grudzień 2013 4 Listopad 2013 2 Październik 2013 4 Wrzesień 2013 2 Sierpień 2013 1 Lipiec 2013 1 Czerwiec 2013 2 Maj 2013 2 Kwiecień 2013 2 Marzec 2013 2 Luty 2013 2 Styczeń 2013 3 Grudzień 2012 2 Listopad 2012 3 Październik 2012 3 Wrzesień 2012 3 Sierpień 2012 2 Lipiec 2012 3 Czerwiec 2012 1 Maj 2012 4 Kwiecień 2012 1 Listopad -0001 0