Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Archiwum aktualności
Produkcja fil­mowa. Film szko­le­niowy dla f-my GlaxoSmithKline — „Kategoryzacja półek w aptekach”.
Film zre­ali­zo­wany we wrze­śniu w jed­nej z war­szaw­skich aptek wska­zuje, jak duże zna­cze­nie ma dla klienta odpo­wied­nie upo­rząd­ko­wa­nie pro­duk­tów far­ma­ceu­tycz­nych na pół­kach i w jaki spo­sób należy zago­spo­da­ro­wy­wać tę prze­strzeń w apte­kach. W fil­mie wystą­pili pra­cow­nicy firmy far­ma­ceu­tycz­nej GSK. Nasza firma WORLD VIDEO reali­zo­wała zdję­cia fil­mowe i pro­ces postprodukcji.
04 Wrzesień 2013
Więcej
Produkcja fil­mowa. Film doku­men­talny „DZIAŁ SZKOLEŃ SPRZEDAŻY POLPHARMA”.
We wrze­śniu zre­ali­zo­wa­li­śmy film dla zna­nej firmy far­ma­ceu­tycz­nej POLPHARMA o Dziale Szkoleń Sprzedaży — dyna­micz­nym i kre­atyw­nym zespole przy­go­to­wu­ją­cym cały zespół sprze­da­żowy Firmy do pracy w tere­nie: przed­sta­wi­cieli medycz­nych i przed­sta­wi­cieli aptecz­nych. Materiał zdję­ciowy do filmu, o for­mie felie­tonu fil­mo­wego z nar­ra­cją lek­tor­ską i wypo­wie­dziami boha­te­rów, reali­zo­wany był w cza­sie kilku dni zdję­cio­wych we Wrocławiu, Łodzi, Ożarowie i w Warszawie.
27 Wrzesień 2013
Więcej

Archiwum aktualności