Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Archiwum aktualności
Produkcja fil­mowa. Film rekla­mowy „GEFCO — Logistics For Manufacturers”.
Na początku paź­dzier­nika zakoń­czy­li­śmy pro­duk­cję filmu wize­run­ko­wego dla firmy „GEFCO”. To czo­łowa firma o zasięgu mię­dzy­na­ro­do­wym z branży logi­styki prze­my­sło­wej. 4 minu­towy obraz reali­zo­wany był w wielu loka­li­za­cjach na tere­nie Polski, m.in. w por­cie mor­skim w Gdyni, w Rzeszowie, Czeladzi, Swarzędzu, Grodzisku Maz.., Zegrzu i w Warszawie. Film bez komen­ta­rza słow­nego, dyna­micz­nie, czy­tel­nie i cie­ka­wie przed­sta­wia obszary dzia­łal­no­ści firmy „GEFCO”. Intrygujące zdję­cia, ani­ma­cja 3D, spe­cjal­nie opra­co­wana muzyka z efek­tami dźwię­ko­wymi, oraz szybki, ryt­miczny mon­taż, składa się na atrak­cyjną, pre­sti­żową fil­mową histo­rię o nowo­cze­snej fir­mie. Całość reży­se­ro­wał — Jarosław Dubaniewicz.
11 Październik 2013
Więcej
Produkcja fil­mowa. Film pro­mo­cyjny MEN — „Rok szkoły w ruchu”.
Z począt­kiem nowego roku szkol­nego zre­ali­zo­wa­li­śmy mate­riał dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, pro­mu­jący ideę roz­woju kul­tury fizycz­nej wśród dzieci i mło­dzieży szkol­nej pod nazwą „Rok szkoły w ruchu”. Film w for­mie tele­dy­sku poka­zuje i pro­pa­guje różne formy aktyw­no­ści fizycz­nej, zachę­ca­jąc tym samym nie tylko uczniów, lecz także ich nauczy­cieli i wycho­waw­ców do wpro­wa­dza­nia tej idei w życie. Ekipa fil­mowa pra­co­wała w kilku szko­łach o róż­nych szcze­blach nauczania.
08 Październik 2013
Więcej
Montaż fil­mowy. SORAYA — „So pretty, So fresh”.
Zrealizowaliśmy mon­taż filmu pro­mu­ją­cego nową linię kosme­ty­ków „So pretty, So fresh”. Linia dla mło­dych, świa­do­mych i odważ­nych pań i dziew­cząt, które pra­gną dbać o sie­bie, które chcą się podo­bać. Materiały użyte do mon­tażu zostały zmon­to­wane i uzu­peł­nione ani­ma­cjami napi­sów oraz pack­sho­tami kosmetyków.
07 Październik 2013
Więcej
Film event — Integracja pra­cow­ni­ków ORLEN w warun­kach polowych.
Temat kolej­nej fil­mo­wej pro­duk­cji wrze­śnio­wej reali­zo­wa­li­śmy na poli­go­nie woj­sko­wym i na akwe­nie w rejo­nie Zegrza. Wyjazd inte­gra­cyjny pra­cow­ni­ków ORLEN obfi­to­wał w zaję­cia przy­po­mi­na­jące manewry woj­skowe z bie­ga­niem, czoł­ga­niem się, torem prze­szkód, zwia­dem bojo­wym w czoł­gach i na trans­por­te­rach. Druga część „wodna” z kon­ku­ren­cjami na Zalewie Zegrzyńskim też była nie­zwy­kle cie­kawa i dyna­miczna, a reak­cje widać wyraź­nie na twa­rzach „żołnie­rzy”. Nasza ekipa fil­mowa, pró­bu­jąc dotrzy­mać uczest­ni­kom kroku,
01 Październik 2013
Więcej

Archiwum aktualności