Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Archiwum aktualności
Produkcja fil­mowa. Film pro­mo­cyjny „Eerste instal­la­tie Dakea dakvenster”.
W listo­pa­dzie, w Holandii reje­stro­wa­li­śmy naszymi kame­rami mon­taż pierw­szego okna dacho­wego DAKEA. Materiał fil­mowy został następ­nie zmon­to­wany do postaci filmu pro­mo­cyj­nego „Eerste instal­la­tie Dakea dakven­ster”. To kolejna pro­duk­cja fil­mowa dla firmy Altaterra, będąca efek­tem naszej owoc­nej współpracy.
29 Listopad 2013
Więcej
Produkcja fil­mowa. Film doku­men­talny „Iraq Students in Poland”.
Film doku­men­talny „Iraq Students in Poland” zre­ali­zo­wa­li­śmy w paź­dzier­niku na zle­ce­nie Fundacji Irackich Studentów w Polsce. Film w języku arab­skim, poka­zuje nasz kraj mło­dym Irakijczykom, któ­rzy myślą o roz­woju swej kariery poza gra­ni­cami swo­jej ojczy­zny. Nie jest to jed­nak pro­duk­cja o walo­rach turystyczno-krajoznawczych. Zdjęcia reali­zo­wane w Warszawie — w ple­ne­rze i wnę­trzach — są tłem i oka­zją do wypo­wie­dzi kilku mło­dych przed­sta­wi­cieli tego kraju stu­diu­ją­cych w Polsce, któ­rzy sta­rają się zapre­zen­to­wać swoim roda­kom w kraju, że życie i praca w innym kraju może prze­bie­gać w pokoju i har­mo­nii. Film emi­to­wany będzie w irac­kim tele­wi­zyj­nym oddziale BBC.
19 Listopad 2013
Więcej

Archiwum aktualności