Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Archiwum aktualności
Produkcja fil­mowa. Cykl fil­mów szko­le­nio­wych na zle­ce­nie KOWEZiU.
W grud­niu br. zrealizowaliśmy cykl fil­mów szko­le­nio­wych, skła­da­jący się z sze­regu pozy­cji tema­tycz­nych. Krótkie filmy, reali­zo­wane przez nas w warun­kach stu­dyj­nych, skła­dają się na pro­jekt KRAJOWEGO OŚRODKA WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ — „Model sys­temu wdra­ża­nia i upo­wszech­nia­nia kształ­ce­nia na odle­głość w ucze­niu się przez całe życie”, współ­fi­nan­so­wany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Naszym zada­niem była pełna pro­duk­cja fil­mowa z udzia­łem wielu epi­zo­dy­stów oraz post­pro­duk­cja (m.in. montaż, udźwię­ko­wie­nie, grafika).
18 Grudzień 2013
Więcej
Produkcja fil­mowa. Film szko­le­niowy dla UDT – „Obsługa wóz­ków jez­dnio­wych podnośnikowych”.
Właśnie zakoń­czy­li­śmy pro­duk­cję filmu szko­le­nio­wego dla Urzędu Dozoru Technicznego — „Obsługa wóz­ków jez­dnio­wych pod­no­śni­ko­wych”. Mieliśmy za zada­nie poka­zać mate­riał fil­mowy o cha­rak­te­rze dydak­tycz­nym, prze­zna­czony dla przy­szłych i obec­nych ope­ra­to­rów wóz­ków widło­wych. W fil­mie poka­zu­jemy jakie warunki należy speł­nić, aby obsłu­gi­wać wózek jez­dniowy, jak należy przy­go­to­wać wózek do jazdy i jak go obsłu­gi­wać. Pokazane są rów­nież przy­kłady naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cych zagro­żeń, które mogą się wyda­rzyć przy baga­te­li­zo­wa­niu zasad bez­pie­czeń­stwa. Zlecenie pro­duk­cji fil­mo­wej obej­mo­wało pełny zakres prac. Zdjęcia reali­zo­wane były w fabryce Indesit w Łodzi. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało przy­go­to­wa­nie sce­na­riu­sza oraz sce­no­pisu filmu oraz reali­za­cja zdjęć, mon­taż mate­ria­łów fil­mo­wych, kolo­ry­za­cja, udźwię­ko­wie­nie filmu, dobór i pod­kład głosu lek­tora. Produkcja fil­mowa została zre­ali­zo­wana bez anga­żo­wa­nia pro­fe­sjo­nal­nych aktorów.
18 Grudzień 2013
Więcej
Produkcja fil­mowa. Spot rekla­mowy „GROLSH — 4 x CIEKAWIEJ”.
Zdjęcia stu­dyjne skła­dają się na pro­duk­cję spotu rekla­mo­wego marki Grolsch na zle­ce­nie Agencji „Kropkabordo”, do któ­rej nale­żała kre­acja reklamy. Do naszych zadań nale­żała rów­nież post­pro­duk­cja. To pro­jekt kolej­nej edy­cji akcji pod hasłem „Świat jest pełen nie­chcia­nych pre­zen­tów”. W fil­mie wystą­pił przed­sta­wi­ciela war­szaw­skiego street art’u — Aqualoopa, czyli Igor Chołda, który przed kamerą stwo­rzył design limi­to­wa­nej wer­sji czte­ro­paka piw­nego, przy­go­to­wa­nego spe­cjal­nie na zbli­ża­jący się okres świąteczny.
17 Grudzień 2013
Więcej
Montaż fil­mowy. Film pro­mo­cyjny DERMIKA – „SKIN Calligraphy”.
Zrealizowaliśmy kolejną fil­mową pre­zen­ta­cję nowej linii kosme­ty­ków pie­lę­gna­cyj­nych dla kobiet DERMIKA „SKIN Caligraphy”. Montaż kom­po­zy­cyjny z ele­men­tami ani­ma­cji stwo­rzył sub­telny i kli­ma­tyczny prze­kaz z suge­stywną muzyką. DERMIKA to marka, mogąca poszczy­cić się kosme­ty­kami two­rzo­nymi nie tylko dla klien­tów indy­wi­du­al­nych, lecz także na potrzeby pro­fe­sjo­nal­nej, gabi­ne­to­wej pie­lę­gna­cji w sieci salo­nów kosmetycznych.
04 Grudzień 2013
Więcej

Archiwum aktualności