Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Archiwum aktualności
Produkcja fil­mowa. Film pro­mo­cyjny „FEDERAL MOGUL — GORZYCE”.
Połączenie 75 rocz­nicy ist­nie­nia fabryki w Gorzycach k/ Sandomierza z obra­zem stricte kor­po­ra­cyj­nym, zawar­li­śmy w ukoń­czo­nym wła­śnie fil­mie dla tejże pol­skiej Fabryki nale­żą­cej do ame­ry­kań­skiego poten­tata w dzie­dzi­nie pro­duk­cji czę­ści do samo­cho­dów – FEDERAL MOGUL. Film wyre­ży­se­ro­wał Jarosław Dubaniewicz. Zdjęcia reali­zo­wa­li­śmy w cał­ko­wi­cie zmo­der­ni­zo­wa­nym Zakładzie – daw­nej WSK – filia Rzeszów, pro­du­ku­ją­cym obec­nie ok. 15 mln tło­ków rocz­nie dla wielu waż­nych świa­to­wych marek motoryzacyjnych.
27 Styczeń 2014
Więcej
Produkcja fil­mowa. Spot rekla­mowy „Tassimo Vivy”.
Nowy Rok 2014 roz­po­czę­li­śmy od reali­za­cji spotu rekla­mo­wego „Tassimo Vivy” ( na zle­ce­nie Agencji IQ Marketing), który jest adap­ta­cją ory­gi­nal­nej wer­sji nie­miec­kiej. Spot w 15 sekun­do­wym prze­ka­zie poka­zuje róż­no­rod­ność napo­jów moż­li­wych do przy­go­to­wa­nia przez eks­pres do kawy Tassimo i jego nowy model Tassimo Vivy. Prace adap­ta­cyjne naszego stu­dia pole­gały na wymia­nie gra­fiki, ilu­stra­cji muzycz­nej oraz wybo­rze i nagra­niu pol­skiego lektora.
21 Styczeń 2014
Więcej

Archiwum aktualności