Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Archiwum aktualności
Produkcja fil­mowa. Spot rekla­mowy „Mamy wszystko — Park Handlowy Targówek”.
„MAMY WSZYSTKO!” to hasło całej kam­pa­nii rekla­mo­wej Parku Handlowego Targówek w Warszawie i spotu, który wła­śnie zre­ali­zo­wa­li­śmy na zle­ce­nie i wg kre­acji Agencji Havas Worldwide. Zdjęcia wyko­ny­wane były w natu­ral­nych wnę­trzach za pomocą kamery RED EPIC. Projekt reży­se­ro­wał Jarosław Dubaniewicz. 15 ” spot jest szyb­kim, dyna­micz­nym mon­ta­żem ujęć zsyn­chro­ni­zo­wa­nym z ory­gi­nalną kom­po­zy­cją muzyczną i lekką w wyra­zie, słowną wyli­czanką lek­tora z fina­łem — jak w tytule.
13 Marzec 2014
Więcej
Montaż fil­mowy. Film pro­mo­cyjny — AKZONOBEL
Dokonania kon­cernu Akzo Nobel w 2013 roku — naj­więk­szego świa­to­wego pro­du­centa farb i powłok oraz głów­nego pro­du­centa che­mi­ka­liów spe­cja­li­stycz­nych –poka­za­li­śmy w krót­kim, ilu­stro­wa­nym muzycz­nie fil­mie. Materiał będący pod­su­mo­wa­niem boga­tego w wyda­rze­nia roku, eks­po­nu­jący sztan­da­rowe marki Firmy i trendy na nowy 2014 rok, przy­go­to­wa­li­śmy na doroczną kon­fe­ren­cję AkzoNobel Polska.
11 Marzec 2014
Więcej

Archiwum aktualności