Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Archiwum aktualności
Produkcja fil­mowa. Filmy edukacyjno-szkoleniowe SANDOZ.
Na zle­ce­nie Agencji Quality Audit House zre­ali­zo­wa­li­śmy 2 filmy kie­ro­wane do środo­wi­ska lekar­skiego: „ Pacjent z nad­ci­śnie­niem tęt­ni­czym” i „Pacjent ze sta­bilną cho­robą nie­do­krwienna serca”. W fil­mach, będą­cych formą para­do­ku­mentu, wystą­pili pro­fe­sjo­nalni akto­rzy oraz 2 pro­fe­so­rów –eks­per­tów medycz­nych . Zdjęcia reali­zo­wane były w ple­ne­rze, stu­diu fil­mo­wym jak i w natu­ral­nych wnę­trzach. Poza orga­ni­za­cją castingu i pracą ekipy zdję­cio­wej kie­ro­wa­nej przez reży­sera oraz obsługą planu, do zadań WORLD VIDEO nale­żała też postprodukcja.
05 Czerwiec 2014
Więcej
Produkcja fil­mowa. Film pro­mo­cyjny – mate­riał do nowej witryny inter­ne­to­wej Firmy BAYER.
Materiał fil­mowy do nowej odsłony w sieci „Słyszałaś o dłu­go­ter­mi­no­wej anty­kon­cep­cji? — sygno­wa­nej przez Firmę „BAYER”, zre­ali­zo­wa­li­śmy wg kon­cep­cji Agencji „ARTEGENCE”. Krótkie histo­rie czte­rech mło­dych kobiet, wcho­dzące w swe doro­słe życie, poprze­dził orga­ni­zo­wany przez nasze Studio casting. Zdjęcia reali­zo­wane były w 6 róż­nych loka­li­za­cjach i uzu­peł­nione sesją foto­gra­ficzną. Poza pracą ekipy zdję­cio­wej kie­ro­wa­nej przez reży­sera, obsługą planu, do naszych zadań nale­żał też mon­taż cało­ści materiału.
02 Czerwiec 2014
Więcej
Montaż fil­mowy. Cykl fil­mów o kosme­ty­kach do wło­sów Firmy Schwarzkopf.
Na bazie mate­ria­łów fil­mo­wych dostar­czo­nych przez klienta, zre­ali­zo­wa­li­śmy cykl fil­mów o nowych tren­dach w kolo­ry­za­cji wło­sów dla Henkel Austria. Pokazaliśmy markę Schwarzkopf z serią kosme­ty­ków Gliss Kur i Syoss. Odpowiadaliśmy za cały cykl pro­duk­cyjny fil­mów poczy­na­jąc od sce­na­riu­szy, poprzez mon­taż i udźwię­ko­wie­nie. Filmy zostały zapre­zen­to­wane w Austrii pod­czas kon­fe­ren­cji dla regio­nal­nych handlowców.
14 Czerwiec 2014
Więcej

Archiwum aktualności