Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Archiwum aktualności
Konferencje, eventy... Realizacja zdjęć fil­mo­wych Gala „Luksusowa Marka Roku 2014”.
W ostatni week­end byli­śmy z kame­rami na Gali „Luksusowa Marka Roku” w nowo powsta­łym war­szaw­skim hotelu Warsaw Plaza Hotel. Oj działo się działo. Kulminacyjnym momen­tem było wrę­cze­nie sta­tu­etek fir­mom które pro­po­no­wały naj­bar­dziej luk­su­sowe pro­dukty i usługi w 2014 roku. Głównym orga­ni­za­to­rem i pomy­sło­dawcą całego przed­się­wzię­cia jest Mariusz Pujszo. Na Gali było zapro­szo­nych, wielu zna­mie­ni­tych gości mię­dzy innymi Władysław Kozakiewicz który pod­pi­sy­wał swoją książkę.
29 Październik 2014
Więcej
Produkcja fil­mowa. Obsługa fil­mowa Regat AdriaBuild Chorwacja.
Tym razem nasza ekipa reali­zo­wała zdję­cia fil­mowe z regat żeglar­skich zor­ga­ni­zo­wa­nych dla branży budow­la­nej przez firmę Forsail. Regaty odby­wały się na pięk­nym Morzu Adriatyckim w oko­li­cach wysp wcho­dzą­cych w obszar Narodowego Parku Chorwacji Kornati. Zdjęcia fil­mowe reali­zo­wa­li­śmy za pomocą kamer fil­mo­wych jak i przy uży­ciu drona (zdję­cia lot­ni­cze). Duch rywa­li­za­cji załóg był obecny przez cały tydzień trwa­nia imprezy. W efek­cie naszej pracy zare­je­stro­wa­li­śmy sze­reg naprawdę baj­ko­wych ujęć – jak na Malediwach. Pierwszy mon­taż filmu odby­wał się już na jach­cie na któ­rym była zaokrę­to­wana nasza ekipa fil­mowa a pro­jek­cja filmu odbyła się ostat­niego dnia trwa­nia imprezy. Aktualnie pra­cu­jemy nad kil­koma róż­nymi for­mami fil­mo­wymi z tej imprezy.
20 Październik 2014
Więcej
Produkcja fil­mowa. Film szko­le­niowy dla UDT — „Bezpieczna obsługa żura­wia samojezdnego”.
W paź­dzier­niku zakoń­czy­li­śmy pro­duk­cję filmu szko­le­nio­wego dla Urzędu Dozoru Technicznego — „Bezpieczna obsługa żura­wia samo­jezd­nego”. Film pre­zen­tuje zasady jakimi powinni się kie­ro­wać ope­ra­to­rzy tych wiel­kich maszyn i jakie warunki muszą być speł­nione, aby bez­piecz­nie wyko­ny­wać zada­nia — szcze­gól­nie w tak new­ral­gicz­nych miej­scach jakimi są place budowy. W fil­mie poka­zane są rów­nież sytu­acje powo­du­jące zagro­że­nie i nie­bez­pie­czeń­stwo wypadku, a także jego skutki. Z uwagi na spe­cy­fikę i budowę żurawi samo­jezd­nych, część zdjęć reali­zo­wa­li­śmy „z lotu ptaka” przy wyko­rzy­sta­niu drona, co zde­cy­do­wa­nie pod­nio­sło poziom obrazu. Produkcja fil­mowa obej­mo­wała pełny zakres prac:od sce­na­riu­sza, poprzez wybór eks­per­tów i epi­zo­dy­stów, reali­za­cję zdjęć, do mon­tażu, kolo­ry­za­cji i udźwię­ko­wie­nia filmu. Produkcja fil­mowa została zre­ali­zo­wana bez anga­żo­wa­nia pro­fe­sjo­nal­nych aktorów.
14 Październik 2014
Więcej
Produkcja fil­mowa. „NetWorks” — spo­tka­nie pod­su­mo­wu­jące projekt.
Wręcz eks­pre­sowe dzia­ła­nia towa­rzy­szyły reali­za­cji mate­riału fil­mo­wego dla firmy „NetWorks” na spo­tka­nie pod­su­mo­wu­jące pro­jekt budowy sieci współ­dzie­lo­nych dla dwóch waż­nych ope­ra­to­rów komór­ko­wych w Polsce. Zdjęcia o róż­nym cha­rak­te­rze (wypo­wie­dzi pra­cow­ni­ków i kadry zarzą­dza­ją­cej, praca biu­rowa i w tere­nie) reali­zo­wa­li­śmy w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku, a także — z uwagi na usy­tu­owa­nie sta­cji — w tzw. „tere­nie”. Ze względu na budowę sta­cji, ich „napo­wietrzny cha­rak­ter”, dobre efekty przy­nio­sły zdję­cia lot­ni­cze, które zde­cy­do­wa­nie uatrak­cyj­niły mate­riał fil­mowy. W sumie powstało 5 dyna­micz­nych odsłon opi­su­ją­cych suk­ces pro­jektu wg róż­nych kryteriów.
01 Październik 2014
Więcej

Archiwum aktualności