Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Filmy edukacyjne, dokumentalne, szkoleniowe
1. Filmy edukacyjne, dokumentalne, szkoleniowe
Film edukacyjny „Mikrobiota a zdrowie człowieka”.
Film edu­ka­cyjny „Mikrobiota a zdrowie człowieka” -z cyklu "Medyczne wykłady dla pacjentów” - f-my Bayer.
2. Filmy edukacyjne, dokumentalne, szkoleniowe
Film szko­le­niowy dla UDT – „Obsługa wóz­ków jez­dnio­wych podnośnikowych”
Filmu szko­le­niowy „Obsługa wóz­ków jez­dnio­wych pod­no­śni­ko­wych” dla Urzędu Dozoru Technicznego to pozy­cja o cha­rak­te­rze dydak­tycz­nym, prze­zna­czona dla przy­szłych i obec­nych ope­ra­to­rów wóz­ków widło­wych. Film poka­zuje jakie warunki należy speł­nić, aby pra­wi­dłowo obsłu­gi­wać wózek jez­dniowy; jak należy przy­go­to­wać wózek do jazdy i jakich zasad bez­piecz­nej eks­plo­ata­cji prze­strze­gać. Pokazane są rów­nież przy­kłady naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cych zagro­żeń, które mogą się zda­rzyć jeśli użyt­kow­nik baga­te­li­zuje zasady bez­pie­czeń­stwa. Zlecenie pro­duk­cji fil­mo­wej obej­mo­wało pełny zakres prac. Zdjęcia reali­zo­wane były w fabryce Indesit w Łodzi. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało przy­go­to­wa­nie sce­na­riu­sza oraz sce­no­pisu filmu, reali­za­cja zdjęć, mon­taż mate­ria­łów fil­mo­wych, kolo­ry­za­cja, udźwię­ko­wie­nie filmu, dobór i pod­kład głosu lek­tora. Produkcja fil­mowa została zre­ali­zo­wana bez anga­żo­wa­nia pro­fe­sjo­nal­nych aktorów.
3. Filmy edukacyjne, dokumentalne, szkoleniowe
Film edu­ka­cyjny „Endometrioza”.
Film edu­ka­cyjny „Endometrioza” -z cyklu „Medyczne wykłady dla pacjentów" - f-my Bayer.
4. Filmy edukacyjne, dokumentalne, szkoleniowe
Film szko­le­niowy UDT — „Badanie okre­sowe dźwi­gów / wind”
Film szko­le­niowy zre­ali­zo­wany dla Urzędu Dozoru Technicznego, przed­sta­wia nie­zbędne bada­nia okre­sowe dot. wind czyli dźwi­gów: elek­trycz­nego i dźwigu o napę­dzie hydrau­licz­nym. Materiał prze­zna­czony jest nie tylko dla inspek­to­rów UDT, lecz także wszyst­kich odpo­wie­dzial­nych za stan tych urzą­dzeń czyli admi­ni­stra­to­rów i mecha­ni­ków. W fil­mie udział wzięli inspek­to­rzy UDT i auten­tyczni mecha­nicy, któ­rzy pre­zen­tują tema­tykę w natu­ral­nych wnę­trza i z wyko­rzy­sta­niem funk­cjo­nu­ją­cych urządzeń.
5. Filmy edukacyjne, dokumentalne, szkoleniowe
Film szko­le­niowy — Barlinek — Dobra Podłoga
6. Filmy edukacyjne, dokumentalne, szkoleniowe
Film szko­le­niowy — PGNiG TERMIKA S.A.
7. Filmy edukacyjne, dokumentalne, szkoleniowe
Film edu­ka­cyjny „Sandoz”.
Na zle­ce­nie Agencji Quality Audit House zre­ali­zo­wa­li­śmy 2 filmy dedy­ko­wane środo­wi­sku lekar­skiemu: „Pacjent z nad­ci­śnie­niem tęt­ni­czym” i „Pacjent ze sta­bilną cho­robą nie­do­krwienna serca”.
8. Filmy edukacyjne, dokumentalne, szkoleniowe
Film szko­le­niowy — Obsługa Pacjenta
Produkcja pt. OBSŁUGA PACJENTA dla firmy REGO, przy­go­to­wana wg sce­na­riu­sza (w tym dia­logi), z udzia­łem reży­sera i zawo­do­wych akto­rów. Film o cha­rak­te­rze szko­le­nio­wym, reali­zo­wany w kon­wen­cji lekko fabu­la­ry­zo­wa­nej z dwoma głów­nymi boha­ter­kami — Dorotą i Krystyną — pra­cow­ni­kami przy­chodni rejo­no­wej. Film uka­zuje rze­czy­wi­ste pro­blemy jakie towa­rzy­szą pra­cow­ni­kom reje­stra­cji w codzien­nej pracy. Realistyczne dia­logi w przej­rzy­sty spo­sób uka­zują błędne i wła­ściwe zacho­wa­nia pra­cow­ni­ków w rela­cjach z pacjen­tami w new­ral­gicz­nym punk­cie jaki sta­nowi reje­stra­cja w przy­chodni. Analizy kon­tak­tów, typo­lo­gia pacjen­tów, cha­rak­te­ry­styczne reak­cje, plan­sze pod­su­mo­wu­jące wszystko to w kli­ma­cie auten­tycz­nego miej­sca akcji opi­suje stan­dardy pro­fe­sjo­nal­nej obsługi pacjenta. Zdjęcia fil­mowe reali­zo­wane były w tech­no­lo­gii HD — głów­nie we wnę­trzach, ale rów­nież — w plenerze.W trak­cie pro­duk­cji wyko­rzy­stany został ste­adi­cam. Prezentowany film — to tra­iler cyklu. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: sce­na­riusz, reżyseria,wykonanie zdjęć fil­mo­wych, mon­taż wideo mate­ria­łów fil­mo­wych, kom­po­zy­cja obrazu, kolo­ry­za­cja ujęć,udźwię­ko­wie­nie, pod­kła­d głosu lektora.
9. Filmy edukacyjne, dokumentalne, szkoleniowe
Film edu­ka­cyjny– cykl — „Radzimy Dobrze Rodzimy”
Produkcja fil­mowa pt. „RADZIMY DOBRZE RODZIMY”, to cykl skła­da­jący się z cyklu 11 odcin­ków tema­tycz­nych, poświę­co­nych szkole rodze­nia, przy­go­to­wany wg pre­cy­zyj­nego sce­na­riu­sza. Film o cha­rak­te­rze edu­ka­cyj­nym, reali­zo­wany w kon­wen­cji para­do­ku­mentu, przed­sta­wia auten­tyczną młodą parę ocze­ku­jącą dziecka i bio­rącą udział — wraz z innymi uczest­ni­kami — w kur­sie opi­su­ją­cym fazę pre­na­talną, poród i pierw­sze mie­siące życia dziecka. Komentarz lek­tor­ski uzu­peł­nia główny nurt nar­ra­cji, pro­wa­dzony przez eks­per­tów — leka­rzy spe­cja­li­stów. Zdjęcia reali­zo­wane były trzema kame­rami Sony XDCAM HD — głów­nie we wnę­trzach jak i w ple­ne­rze. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: wyko­na­nie zdjęć fil­mo­wych, mon­taż wideo mate­ria­łów fil­mo­wych, kom­po­zy­cja obrazu, kolo­ry­za­cja ujęć, udźwię­ko­wie­nie, pod­kła­d głosu lek­tora. Autorem sce­na­riusza i reży­se­rem był Jarosław Dubaniewicz.
10. Filmy edukacyjne, dokumentalne, szkoleniowe
Film edu­ka­cyjny — ZSEiE — GIOS
Film edukacyjno-popularyzatorski o zuży­tym sprzę­cie elek­trycz­nym i elek­tro­nicz­nym (ZSEiE). Film zre­ali­zo­wany na zle­ce­nie Głównego Inspektoratu Ochrony Środo­wi­ska. Zdjęcia fil­mowe wyko­nane kamerą Sony XDCAM HD. W pro­duk­cji użyty został kran kame­rowy. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: sce­na­riusz, reżyseria,wykonanie zdjęć fil­mo­wych, post­pro­duk­cja: mon­taż audio-wideo, kom­po­zy­cja obrazu, kolo­ry­za­cja ujęć, udźwię­ko­wie­nie, wybór i nagra­nie lektora.
11. Filmy edukacyjne, dokumentalne, szkoleniowe
Film szko­le­niowy. Relacje lekarz –pacjent.
12. Filmy edukacyjne, dokumentalne, szkoleniowe
13. Filmy edukacyjne, dokumentalne, szkoleniowe
Perfect Egg
Jak perfekcyjnie usmażyć jako? i do tego "po angielsku"? Nic trudnego - popatrz ... i zrób TO!