Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Filmy promocyjne
1. Filmy promocyjne
Film pro­mo­cyjny — Poland Your Health Destination.
Film rekla­mowy „Poland Your Health Destination” to wizy­tówka Polski w zakre­sie usług medycz­nych, adre­so­wa­nych do zagra­nicz­nych pacjen­tów. Reżyserem filmu był Jarosław Dubaniewicz. Realizacja zdjęć fil­mo­wych kamerą Sony NEX 100. Wykorzystanie sli­dera i ste­ady­cam. Montaż filmu na opro­gra­mo­wa­niu Final Cut, udźwię­ko­wie­nie i pod­kład pod­kład głosu lektora.
2. Filmy promocyjne
Film promocyjny
Film promocyjny "Bayer"
3. Filmy promocyjne
Film pro­mo­cyjny „95 lat GUS”.
Film pre­zen­tuje zarówno histo­rię 95 lat funk­cjo­no­wa­nia Głównego Urzędu Statystycznego w syn­te­tycz­nej i spój­nej formie.
4. Filmy promocyjne
Film pro­mo­cyjny. Instytut Chirurgii Cybernetycznej — CyberKnife.
Film pro­mo­cyjny o nowo powsta­łym Instytucie Chirurgii Cybernetycznej w Wieliszewie k/Warszawy.
5. Filmy promocyjne
Film pro­mo­cyjny „ENERGOTEL — ŁĄCZYMY Z ENERGIĄ”.
Film wize­run­kowy dla Firmy z branży tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej, pro­jek­tu­ją­cej, insta­lu­ją­cej i utrzy­mu­ją­cej róż­nego rodzaju sieci.
6. Filmy promocyjne
Film pro­mo­cyjny — Nestle Gerber
Film pro­mo­cyjny o pro­duk­tach żywie­nio­wych dla naj­młod­szych – Gerber, na zle­ce­nie firmy Nestle Nutrition.
7. Filmy promocyjne
Film szko­le­niowy — „Instytut Techniki Budowlanej — Badania Ogniowe”.
Film pre­zen­tu­jący nowe i nowo­cze­sne Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach.
8. Filmy promocyjne
Film pro­mo­cyjny „Eerste instal­la­tie Dakea dakvenster”.
Film pro­mu­jący okna dachowe DAKEA, zre­ali­zo­wany pod­czas mon­tażu pierw­szego okna dacho­wego tej marki.
9. Filmy promocyjne
Film pro­mo­cyjny — „SORAYA – ŚWIAT NATURY”.
Film pro­mo­cyjny – „SORAYA – ŚWIAT NATURY” pre­zen­tu­jące egzo­tyczne oleje będące cen­nym surow­cem w kosme­tyce.
10. Filmy promocyjne
Film pro­mo­cyjny — Satel
Film pro­mo­cyjny „Satel – Inteligentne Systemy Alarmowe” powstał na zle­ce­nie naj­więk­szego pol­skiego pro­du­centa systemów alarmowych.
11. Filmy promocyjne
Film pro­mo­cyjny — TRW
Film pro­mo­cyjny Fabryce Podu­szek Powietrz­nych i Pasów Bezpieczeństwa kon­cernu TRW.
12. Filmy promocyjne
Film pro­mo­cyjny MEN — „Rok szkoły w ruchu”.
Materiał fil­mowy dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, pro­mu­jący ideę roz­woju kul­tury fizycz­nej wśród dzieci i mło­dzieży szkol­nej pod nazwą „Rok szkoły w ruchu”.
13. Filmy promocyjne
Film pro­mo­cyjny — Instytut Techniki Budowlanej.
Film pro­mo­cyjny ITB to prze­krój dotych­cza­so­wych, histo­rycz­nych doko­nań Instytutu Techniki Budowlanej.
14. Filmy promocyjne
Film pro­mo­cyjny — Toyota Ekomaraton
Film pro­mu­jacy 4 edy­cję Ekomaratonu roz­gry­wa­nego w Warszawie, któ­remu patro­nuje kon­cern TOYOTA.
15. Filmy promocyjne
Film pro­mo­cyjny — TNT
Prezentacja fil­mowa dla firmy spe­dy­cyj­nej TNT przy­go­to­wana została na spe­cjalne zle­ce­nie w związku z wal­nym spo­tka­niem w Brukseli.
16. Filmy promocyjne
Film pro­mo­cyjny — 6 Projektów. 1 Cel — Zdrowie.
Film pro­muje wyko­rzy­sta­nie fun­du­szy UE w celu wypo­sa­że­nia szpi­tali i innych pla­có­wek lecz­nic­twa zbio­ro­wego w nowo­czeny sprzęt.
17. Filmy promocyjne
Film pro­mo­cyjny — UDT
Film pro­mo­cyjny — „Urząd Dozoru Technicznego” uka­zuje histo­rię i stan obecny orga­ni­za­cji sto­ją­cej na straży naszego codzien­nego bez­piecz­nego życia.
18. Filmy promocyjne
Film reklamowy „Soraya Body Diet”.
Film rekla­mowy „Soraya Body Diet”. Prezentacja fil­mowa nowej linii kosme­ty­ków dla kobiet „Soraya Body Diet”, które kom­plek­sowo dbają o pie­lę­gna­cję i udo­sko­na­la­nie ciaFilm rekla­mowy „Soraya Body Diet”. Prezentacja fil­mowa nowej linii kosme­ty­ków dla kobiet „Soraya Body Diet”, które kom­plek­sowo dbają o pie­lę­gna­cję i udo­sko­na­la­nie ciała, zre­ali­zo­wana została na pod­sta­wie mate­ria­łów klienta, wyko­rzy­stu­jąc tech­nikę ani­ma­cji. Na dyna­miczną nar­ra­cję fil­mową zło­żył się mon­taż kom­po­zy­cyjny, wybór odpo­wied­niego głosu lek­tora i wła­ści­wej, ryt­micz­nej i ener­ge­ty­zu­ją­cej muzyki. ła, zre­ali­zo­wana została na pod­sta­wie mate­ria­łów klienta, wyko­rzy­stu­jąc tech­nikę ani­ma­cji. Na dyna­miczną nar­ra­cję fil­mową zło­żył się mon­taż kom­po­zy­cyjny, wybór odpo­wied­niego głosu lek­tora i wła­ści­wej, ryt­micz­nej i ener­ge­ty­zu­ją­cej muzyki.
19. Filmy promocyjne
Film promocyjny Grupa OEX Business Services.
Film wizerunkowy dla Grupy kapitałowej OEX .Grupa OEX działa w czterech segmentach operacyjnych: E-biznes, zarządzanie dokumentami i obsługa klienta, wsparcie sprzedaży oraz zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej.
20. Filmy promocyjne
Film promocyjny - 10 lat Menard Polska
Film promocyjny z okazji jubileuszu 10 lat działalności firmy Menard Polska - eksperta wzmacniania gruntu i oczyszczania terenów zanieczyszczonych.
21. Filmy promocyjne
22. Filmy promocyjne

Inne nasze filmy promocyjne

film pro­mo­cyjny
„Tu kli­mat odpo­wiada inwe­sto­rom” – pro­mo­cja gmin woj. lubuskiego
film pro­mo­cyjny
„Always na codzień”
film pro­mo­cyjny
„X-lecie Pramerica” – Pramerica Życie TUiR (HD)
film pro­mo­cyjny
„Dulux Świat kolo­rów” – AkzoNobel (HD)