Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Filmy promocyjne
1. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film -sesja modowa.
Film reklamowy - sesja fotograficzna
2. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film "90 lat Sokołów S.A.
Film promocyjny "90 lat Sokołów S.A. Oddział w Tarnowie."
3. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film promocyjny Grupa OEX.
Film wizerunkowy dla Grupy kapitałowej OEX .
4. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film reklamowy.
Film będący elementem kampanii promocyjnej turystyki medycznej w Polsce.
5. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film korporacyjny - GZELLA
Film korporacyjny - "GZELLA -WĘDLINY Z BORÓW." Zakład GZELLA dołączył w 2018 roku do Grupy SOKOŁÓW S.A..
6. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Urząd Dozoru Technicznego - UDT
Syntetyczny obraz działalności Urzędu Dozoru Technicznego UDT.
7. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film promocyjny - 10 lat Menard Polska.
Film promocyjny z okazji jubileuszu 10 lat działalności firmy Menard Polska - eksperta wzmacniania gruntu i oczyszczania terenów zanieczyszczonych.
8. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film promocyjny La Lorraine
Film pokazuje nowoczesną firmę La Lorraine Bakery Grup z perspektywy pracy jednego z pracowników
9. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film promocyjny Grupa OEX Business Grupa Kapitałowa
Film wizerunkowy dla Grupy kapitałowej OEX . Grupa Kapitałowa.
10. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Fim promocyjny
Film z okazji jubileuszu 90 -lecia Zakładu Mięsnego w Jarosławiu - najstarszego wśród 8 zakładów Grupy SOKOŁÓW.
11. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film pro­mo­cyjny „ENERGOTEL — ŁĄCZYMY Z ENERGIĄ”.
Film wize­run­kowy dla Firmy ENERGOTEL z branży tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej, pro­jek­tu­ją­cej, insta­lu­ją­cej i utrzy­mu­ją­cej róż­nego rodzaju sieci.
12. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film promocyjny
Film promocyjny "25 lat Sokołów S.A. Oddział w Czyżewie"
13. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film promocyjny La Lorraine Bakery Grup
Film pokazuje nowoczesną firmę produkującą pieczywo z perspektywy pracy jednego z pracowników.
14. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film promocyjny — „Instytut Techniki Budowlanej — Badania Ogniowe”.
Film pre­zen­tu­jący nowe i nowo­cze­sne Laboratorium Badań Ogniowych ITB w Pionkach.
15. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film promocyjny Bayer
Film promocyjny "Bayer"
16. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film pro­mo­cyjny. Instytut Chirurgii Cybernetycznej — CyberKnife.
Film o Instytucie Chirurgii Cybernetycznej w Wieliszewie k/Warszawy.
17. Filmy promocyjne
Film dla MEN — „Rok szkoły w ruchu”.
Materiał fil­mowy dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, pro­mu­jący ideę roz­woju kul­tury fizycz­nej wśród dzieci i mło­dzieży szkol­nej pod nazwą „Rok szkoły w ruchu”.
18. Filmy promocyjne
Film pro­mo­cyjny — Poland Your Health Destination.
Film „Poland Your Health Destination” to wizy­tówka Polski w zakre­sie usług medycz­nych i turystyki.
19. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film promocyjny Grupa Sokołów
Grupa Sokołów - czołowa firma branży mięsnej w Polsce przedstawia swoją historię, stan obecny i plany na przyszłość.
20. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film pro­mo­cyjny — Nestle Gerber.
Film pro­mo­cyjny o pro­duk­tach żywie­nio­wych dla naj­młod­szych – Gerber, na zle­ce­nie firmy Nestle Nutrition.
21. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film korporacyjny - EIFFAGE – NOWY WYMIAR BUDOWNICTWA.
Grupa Eiffage specjalizuje się w budownictwie kubaturowym i działalności deweloperskiej.
22. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film pro­mo­cyjny „Eerste instal­la­tie Dakea dakvenster”.
Film pro­mu­jący okna dachowe DAKEA, zre­ali­zo­wany pod­czas mon­tażu pierw­szego okna dacho­wego tej marki.
23. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film pro­mo­cyjny „95 lat GUS”.
Film pre­zen­tuje histo­rię 95 lat funk­cjo­no­wa­nia Głównego Urzędu Statystycznego w syn­te­tycz­nej i spój­nej formie.
24. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film promocyjny 6 Projektów 1 Cel
Film prezentuje wypo­sa­że­nia szpi­tali i innych pla­có­wek lecz­nic­twa zbio­ro­wego w nowo­czesny sprzęt z funduszy UE.
25. Filmy promocyjne
Film „Satel – Inteligentne Systemy Alarmowe”
Film pro­mo­cyjny „Satel – Inteligentne Systemy Alarmowe” powstał na zle­ce­nie naj­więk­szego pol­skiego pro­du­centa systemów alarmowych.
26. Filmy promocyjne
Film pro­mo­cyjny — TNT.
Prezentacja fil­mowa dla firmy spe­dy­cyj­nej TNT .
27. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film promocyjny- ITB.
Film pro­mo­cyjny o ITB to prze­krój dotych­cza­so­wych, histo­rycz­nych doko­nań Instytutu Techniki Budowlanej.
28. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film „Soraya Body Diet”.
Film „Soraya Body Diet” promuje nową linię kosme­ty­ków dla kobiet „Soraya Body Diet”.
29. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film pro­mo­cyjny — TRW.
Film pro­mo­cyjny Fabryki Podu­szek Powietrz­nych i Pasów Bezpieczeństwa kon­cernu TRW.

Inne nasze filmy promocyjne

film pro­mo­cyjny
„Tu kli­mat odpo­wiada inwe­sto­rom” – pro­mo­cja gmin woj. lubuskiego
film pro­mo­cyjny
„Always na codzień”
film pro­mo­cyjny
„X-lecie Pramerica” – Pramerica Życie TUiR (HD)
film pro­mo­cyjny
„Dulux Świat kolo­rów” – AkzoNobel (HD)