Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Filmy reklamowe
1. Filmy reklamowe
Film rekla­mowy: „Soraya Body Diet”.
Film rekla­mowy „Soraya Body Diet”. Prezentacja fil­mowa nowej linii kosme­ty­ków dla kobiet „Soraya Body Diet”, które kom­plek­sowo dbają o pie­lę­gna­cję i udo­sko­na­la­nie ciała, zre­ali­zo­wana została na pod­sta­wie mate­ria­łów klienta, wyko­rzy­stu­jąc tech­nikę ani­ma­cji. Na dyna­miczną nar­ra­cję fil­mową zło­żył się mon­taż kom­po­zy­cyjny, wybór odpo­wied­niego głosu lek­tora i wła­ści­wej, ryt­micz­nej i ener­ge­ty­zu­ją­cej muzyki.
2. Filmy reklamowe
Film rekla­mowy „GEFCO — Logistics For Manufacturers”
Intrygujące zdję­cia reali­zo­wane w wielu loka­li­za­cjach na tere­nie Polski, bez komen­ta­rza słow­nego, dyna­micz­nie, czy­tel­nie i cie­ka­wie opi­sują obszary dzia­łal­no­ści firmy „GEFCO”. Animacja 3D, spe­cjal­nie opra­co­wana muzyka z efek­tami dźwię­ko­wymi, oraz szybki, ryt­miczny mon­taż, skła­daj się na atrak­cyjną, pre­sti­żową fil­mową histo­rię o nowo­cze­snej firmie.
3. Filmy reklamowe
Film reklamowy— Poland Your Health Destination
Film rekla­mowy „Poland Your Health Destination” to wizy­tówka Polski w zakre­sie usług medycz­nych, adre­so­wa­nych do zagra­nicz­nych pacjen­tów. Reżyserem filmu był Jarosław Dubaniewicz. Realizacja zdjęć fil­mo­wych kamerą Sony NEX 100. Wykorzystanie sli­dera i ste­ady­cam. Montaż filmu na opro­gra­mo­wa­niu Final Cut, udźwię­ko­wie­nie i pod­kład pod­kład głosu lektora.
4. Filmy reklamowe
Film rekla­mowy — Happiness Truck Coca-Cola (lato)
Film pro­mu­jący akcję Coca-Coli — Happiness Truck — Ciężarówka Radości, która poja­wia sie w róznych miej­scach kraju obdzie­la­jąc swo­ich fanów pre­zen­tami i oczy­wi­ście sztan­da­ro­wym napo­jem. Tu poka­zu­jemy akcję let­nią. Realizacja zdjęć fil­mo­wych kamerą Sony EX 3. Wykorzystanie ste­ady­cam. Montaż filmu na opro­gra­mo­wa­niu Final Cut.
5. Filmy reklamowe
Film rekla­mowy — Happiness Truck Coca-Cola (zima)
Film pro­mu­jący akcję Coca-Coli — Happiness Truck — Ciężarówka Radości, która poja­wia sie w róznych miej­scach kraju obdzie­la­jąc swo­ich fanów pre­zen­tami i oczy­wi­ście sztan­da­ro­wym napo­jem. Tu poka­zu­jemy akcję zimową-świąteczną. Realizacja zdjęć fil­mo­wych kamerą Sony EX3. Wykorzystanie ste­ady­cam. Montaż filmu na opro­gra­mo­wa­niu Final Cut.
6. Filmy reklamowe
Film rekla­mowy — „Dermika PassionBody”
Prezentacja fil­mowa nowej linii kosme­ty­ków dla kobiet Dermika PassionBody, zre­ali­zo­wana na pod­sta­wie mate­ria­łów klienta. Na nastro­jową treść fil­mową zło­żył się mon­taż kom­po­zy­cyjny, wybór odpo­wied­niego głosu lek­tora i wła­ści­wej, kli­ma­tycz­nej muzyki.
7. Filmy reklamowe
Film reklamowy - Lily Skin
Prezentacja fil­mowa nowej linii kosme­ty­ków dla kobiet Dermika Lily-Skin, zre­ali­zo­wana na pod­sta­wie mate­ria­łów klienta. Na nastro­jową treść fil­mową zło­żył się mon­taż kom­po­zy­cyjny, wybór odpo­wied­niego głosu lek­tora i wła­ści­wej, kli­ma­tycz­nej muzyki.
8. Filmy reklamowe
Film rekla­mowy– Olimpia
Film rekla­mowy — „Dom Development — Olimpia 2″, będący spo­kojną pre­zen­ta­cją urzą­dzo­nych wnętrz w nowym osie­dlu miesz­ka­nio­wym. Realizacja zdjęć fil­mo­wych kamerą Sony XDCAM HD. Wykorzystanie ramie­nia kame­ro­wego i ste­ady­cam. Montaż filmu na opro­gra­mo­wa­niu Final Cut.

Inne nasze filmy promocyjne

dla kat 2
efew