Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Canon C100

Kamera EOS C100 jest wysoce wszech­stron­nym narzę­dziem do pro­duk­cji fil­mów. Została wypo­sa­żona w matrycę CMOS typu Super 35mm o roz­dziel­czo­ści 8,3 MP z fil­trem Bayera ofe­ruje naj­wyż­szą jakość mate­ria­łów wideo. Dzięki moco­wa­niu EF, użyt­kow­nicy mogą korzy­stać z peł­nej gamy moż­li­wo­ści ofe­ro­wa­nych przez ponad 60 obiek­ty­wów EF, jak rów­nież eks­pe­ry­men­to­wać z pro­duk­tami ze stale roz­wi­ja­nej linii obiek­ty­wów filmowych.

Dzięki matrycy CMOS typu Super 35mm o roz­dziel­czo­ści 8,3 MP z fil­trem Bayera, EOS C100 ofe­ruje bar­dzo wysoką jakość zamkniętą w bar­dzo dobrze wywa­żo­nej obu­do­wie
Potężny sys­tem obra­zo­wa­nia daje takie same moż­li­wo­ści jak 3-kanałowe prze­twa­rza­nie RGB, gwa­ran­tu­jąc uzy­ska­nie żywych kolo­rów, sze­ro­kiego zakresu dyna­micz­nego oraz dosko­nałą wydaj­ność przy sła­bym oświetleniu.

Zaawansowany sys­tem obra­zo­wa­nia kamery EOS C100 korzy­sta z powszech­nie uży­wa­nego kodeka AVCHD, co w połą­cze­niu z matrycą CMOS, nagry­wa­jącą w roz­dziel­czo­ści 1920x1080 (Full HD) bez­po­śred­nio na kartę SD z pręd­ko­ścią 24 Mbps i sam­plin­giem barw 4:2:0, gwa­ran­tuje wyra­zi­ste, pełne żywych kolo­rów, pro­fe­sjo­nalne efekty fil­mowe. Nieskompresowane wideo może także zostać zapi­sane bez­po­śred­nio na zewnętrz­nych nośni­kach pamięci, dzięki zin­te­gro­wa­nemu złą­czu HDMI.

Bogaty zestaw kre­atyw­nych opcji, w jakie została wypo­sa­żona kamera EOS C100, pozwala użyt­kow­ni­kom two­rzyć wyso­kiej jako­ści mate­riały. Wsparcie dla obsługi czę­sto­tli­wo­ści 24/25/30p oraz 50/60i daje wyjąt­kową ela­stycz­ność, pod­czas gdy zakres czu­ło­ści ISO od 320 do 20000 zapew­nia pełną kon­trolę nad eks­po­zy­cją i niski poziom szu­mów w każ­dych warun­kach oświe­tle­nio­wych. Dodatkowo, kamera ofe­ruje sze­roki zakres dyna­miczny (800%), który uła­twia nagry­wa­nie wyma­ga­ją­cych scen z wyso­kim kon­tra­stem, eli­mi­nu­jąc koniecz­ność wpro­wa­dza­nia korek­cji kolo­rów w pro­ce­sie post­pro­duk­cji. Ponadto ofe­ruje loga­ryt­miczną korek­cję gamma (Canon Log Gamma), umoż­li­wia­jąc reje­stro­wa­nie wyso­kiej jako­ści obrazu o dużej tole­ran­cji eks­po­zy­cji i zakre­sie dyna­micz­nym, co prze­kłada się na pro­fe­sjo­nalne i spójne rezul­taty rów­nież w przy­padku mate­ria­łów two­rzo­nych przy uży­ciu kilku kamer sys­temu Cinema EOS.

Zdjęcia kamery