Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Sony NEX-FS100

Sony NEX-FS100 to kamera prze­zna­czona dla zaawan­so­wa­nych miło­śni­ków fil­mo­wa­nia. Wyposażona jest w matrycę Exmor Super 35mm CMOS i umoż­li­wia łatwą wymianę obiektywów.

Sony NEX-FS100 w zało­że­niu jest to mniej­szy brat PWM-F3.

Za prze­chwy­ty­wa­nie obrazu odpo­wiada znany z pro­fe­sjo­nal­nego F3 prze­twor­nik EXMOR CMOS o roz­mia­rze klatki taśmy fil­mo­wej Super 35mm (23,6 x 13,3 mm) i efek­tyw­nej licz­bie pik­seli 3,37 miliona. Warto odno­to­wać, że jest to upa­ko­wa­nie mniej­sze niż w matrycy Nikona D3s, sta­no­wią­cej dotych­czas wyznacz­nik moż­li­wo­ści
pracy w sła­bych warun­kach oświetleniowych.

Tryby nagry­wa­nia obej­mują roz­dziel­czo­ści 1920x1080, 1440x1080, 1280x720 oraz 720x576 i 720x480 (odpo­wied­nio dla sys­te­mów PAL i NTSC). Maksymalne pręd­ko­ści nagry­wa­nia wyno­szą – 50 klatek/sek dla sys­temu PAL i 60 dla NTSC. Dostępne prze­pływ­no­ści zapisu się­gają 28 Mbit/sek dla try­bów 50/
60p i 24 Mbit/sek dla try­bów 24/25/30p. Wykorzystywany kodek to AVCHD. Dla użyt­kow­ni­ków, któ­rym war­to­ści te nie wystar­czają dostępne jest wyj­ście HDMI v.1.4, na które poda­wany jest nie­skom­pre­so­wany sygnał prób­ko­wany w stan­dar­dzie 4:2:2 i 8 bitach na kanał z zaszy­tym kodem cza­so­wym, który
można prze­chwy­cić zewnętrz­nym urzą­dze­niem reje­stru­ją­cym. W pozo­sta­łych przy­pad­kach mate­riał reje­stro­wany jest na karty pamięci — do wyboru SD i Memory Stick — lub akce­so­ryjną pamięć zewnętrzną HXR-FMU128.

Warto odno­to­wać, że moż­liwy jest zapis na wię­cej niż jed­nym medium jed­no­cze­śnie, w tym zapis w róż­nych roz­dziel­czo­ściach na każ­dym z nośni­ków. Rejestrację dźwięku umoż­li­wiają dwa wej­ścia XLR.

Zdjęcia kamery