Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Sony PMW-EX3

Kamera HD Sony PMW-EX3 — to kon­ty­nu­acja uda­nego modelu PMW-EX1 ofe­ru­jąca wszyst­kie jej funk­cje w nowo-zaprojektowanym pół-naramiennym kor­pu­sie. Wszystkie pro­dukty Sony XDCAM EX są zapro­jek­to­wane tak, aby w pełni wyko­rzy­stać moż­li­wo­ści jakie daje karta pamięci SxS. Łączą w sobie spraw­dzoną, nie­li­niową pracę XDCAM z jedy­nym czuj­ni­kiem roz­dziel­czo­ści Full HD w kom­pak­to­wych kamkorderach.

Specjalnie zapro­jek­to­wany obiek­tyw FXDCAM EX jest tema­tem cią­głych inno­wa­cji i roz­woju. Nowy model ofe­ruje nam wymienne obiek­tywy, gen­lock, time­code i zdalne ste­ro­wa­nie dla praw­dzi­wej ela­stycz­no­ści dając opty­malne roz­wią­za­nie stu­dia HD.

Kamera HD Sony PMW-EX3 jest ide­al­nym roz­wią­za­niem dla klien­tów, takich jak sta­cje tele­wi­zyjne, kame­rzy­ści i nie­za­leżni fil­mowcy, któ­rzy potrze­bują uzy­skać wyjąt­ko­wej jako­ści obraz HD przy pomocy kamery ręcznej.

Jej główne cechy to:

  • Efektywna liczba pik­seli — tryb kamera [mln]: 1920x1080 pikseli
  • Typ matrycy: 3 Exmor CMOS
  • Nośnik danych — na film: SxS PRO
  • Ogniskowa kamery (ekwi­wa­lent dla 35mm) [mm]: 31.4–439
  • Zoom optyczny: 14
  • Stabilizacja obrazu: optyczna

PMW-EX3 wypo­sa­żona została w wyso­kiej klasy, wymienny obiek­tyw Fujinon 14x, zapro­jek­to­wany spe­cjal­nie dla niej aby zapew­nić opty­malną jakość. Jest on tema­tem cią­głych inno­wa­cji i roz­woju. Nowy model ofe­ruje nam wymienne obiek­tywy, gen­lock, time­code i zdalne ste­ro­wa­nie dla praw­dzi­wej ela­stycz­no­ści dając opty­malne roz­wią­za­nie stu­dia HD.

Jest to także pierw­sza pół-naramienna kamera która nosi miano legen­dar­nej CineAlta 24p. Posiada moż­li­wość zapisu 59.94i, 50i, natyw­nego 23,98p przy 1080i/720p.

Istnieje moż­li­wość wyboru 35Mb/s (tryb wyso­kiej jako­śći) lub 25Mb/s (zgodne z try­bem HDV 1080i). Przy zapi­sie w wyso­kiej jako­ści PMW-EX3 korzy­sta z sys­temu opar­tego na trzech sen­so­rach typu CMOS 1 cala, każdy ze efek­tywną liczbą 1920x1080 pik­seli. Poza tym stwo­rzono spe­cjal­nie w tym celu wymienny obiek­tyw Fujinon Professional HD 1 calowy z zoo­mem 14x. W zesta­wie znaj­duje się rów­nież adap­ter do obiek­ty­wów 1/2 cala.

Aby zmak­sy­ma­li­zo­wać czas nagry­wa­nia, EX3 posiada dwa sloty kart pamięci, co ozna­cza, że posia­da­jąc kartę pamięci 16GB SxS Pro możemy nagrać do 70 minut materiału.

Zdjęcia kamery