Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Sony XDCAM HD

System XDCAM HD jest wysoce wszech­stron­nym narzę­dziem, ofe­ru­ją­cym ela­styczną funk­cjo­nal­ność, która zapew­nia wybór spo­so­bów reje­stra­cji ścieżki video frame rates, inter­lace or pro­gres­sive modes, recor­ding data rates oraz oba for­maty HD lub SD.
Kamery XDCAM HD reje­strują 1080-linie o wyso­kiej ostro­ści zapisu w uży­ciu z „MPEG HD” codec, uży­wa­jący stan­dar­dową kom­pre­sję MPEG-2 MP@HL.

Kamery XDCAM HD są wszech­stronne i wypo­sa­żone w trzy pół calowe prze­twor­niki HD Power HADtm CCDs. Każda z nich posiada około 1.56 mega­pik­seli (1440 x 1080). To nie­zwy­kłe osią­gnię­cie CCDs daje nie­zrów­naną ostrość przy zacho­wa­niu mięk­ko­ści obrazka, zna­ko­mity signal-to-noise ratio 54 dB oraz „niski pion poziomu roz­mazu” — 120dB. Jest w nich dostępna bogata róż­no­rod­ność opcji, uży­tecz­nych w kre­owa­niu ujęć, takich jak nagry­wa­nie z prze­rwami, slow-shutter oraz duży wybór gamma curve.

Podczas pracy możemy wybie­rać różne poziomy kom­pre­sji. Wybór naj­wyż­szej pręd­ko­ści 35 Mb/s, rzu­tuje na naj­wyż­szą jakość obrazu w cza­sie nagry­wa­nia do 150 minut, pod­czas gdy wybór 18Mb/s, daje nam dłuż­szy czas nagry­wa­nia — do 265 minut.

Kamery XDCAM HD ofe­rują sze­roki wybór for­ma­tów video dla oby­dwu frame rates oraz trybu ska­no­wa­nia. Zawierają 1080/59.94i, 50i, 29.97P, 25P oraz rodzimy 23.98P.

Możliwości audio są rów­nie zna­czącą cechą w sys­te­mie XDCAM HD. Produkty XDCAM HD mogą nagry­wać czte­ro­pro­gra­mowo uzy­sku­jąc nie­skom­pre­so­wane audio o para­me­trach 16-bit, 48-kHz.
File-based Disc Recording
XDCAM HD sys­tem jest wyjąt­kowy poprzez umie­jęt­ność dysku nagry­wa­ją­cego — file-based. Daje ona olbrzy­mie korzy­ści jak natych­mia­stowy dostęp i łączność IT.

Produkty XDCAM HD posłu­gują się dużym, nie­li­nio­wym, optycz­nym dys­kiem nagry­wa­ją­cym, tzw. dys­kiem media, stwo­rzo­nym do pro­fe­sjo­nal­nego nagrywania.

PFD50DLA oraz PFD23A mają 12 cm i są wypo­sa­żone w dyski optyczne. PDF50DLA jest dys­kiem dwu­war­stwo­wym z pojem­no­ścią 50 GB, pod­czas gdy PFD23A jest jed­no­war­stwowy o pojem­no­ści 23 GB.

Duża pojem­ność dysku PFD50DLA daje moż­li­wość zapisu do 265 minut mate­riału HD. Profesjonalny dysk media jest nie­za­wodny i trwały, gdyż pod­czas nagry­wa­nia lub play­backu nie potrze­buje mecha­nicz­nego zasi­le­nia i jest wypo­sa­żony w nie­zwy­kle trwały, odporny na kurz disc car­tridge. Bezprzewodowe nagry­wa­nie lub play­back stwa­rza go ide­al­nym do dłu­go­ter­mi­no­wego prze­cho­wy­wa­nia AV, pod­czas gdy tra­dy­cyjna taśma archi­walna wymaga okre­so­wego rewo­und on a basis, w celu usu­nię­cia czą­ste­czek kurzu. Profesjonalny dysk media cał­ko­wi­cie pomija ten pro­ces. Dysk nagry­wa­jący daje użyt­kow­ni­kom dużą ilość korzy­ści uży­tecz­nych pod­czas nagry­wa­nia, np. ponieważ nowy footage jest zawsze nagry­wany na puste miej­sce na dysku, nie ma potrzeby by cue-up do następ­nego nagry­wa­nia przed wcze­śniej­szym fil­mo­wa­niem, co ozna­cza, że ope­ra­tor może roz­po­cząć nagry­wa­nie bez obawy o przy­pad­kowe nagra­nie na ist­nie­ją­cym już materiale.

  • 12-sto bitowa kon­wer­sja A/D
    Kamery XDCAM HD posia­dają wysoko zin­te­gro­waną, dwu­na­sto­bi­tową kon­wer­sję A/D, dzięki któ­rej zdję­cia — zro­bione dzięki sile HAD CCDs — mogą być prze­twa­rzane w bar­dzo wyso­kiej jako­ści.
    To duże przed­się­wzię­cie kon­wer­sji A/D pozwala na wierną repro­duk­cję kon­tra­stu w dwóch tona­cjach mid-to-dark oraz jasnych czę­ści zdjęć. (bri­ght areas of the picture)
  • Advanced Digital Signal Processing (ADSP)
    Kluczem do jako­ści w kame­rach DSP jest to, jaka ilość bitów jest użyta do ich nie­li­nio­wego pro­cesu, takie jak korekta gamma. Kamery ADSP (HDCAM HD) wyko­rzy­stują wię­cej niż 30 bitów w pro­ce­sie nie­li­nio­wym, mini­ma­li­zu­jąc błędy round-off w celu zacho­wa­nia wyso­kiej jako­ści mocy HAD CCDs. ADSP umoż­li­wia rów­nież wysoce zróż­ni­co­wane image con­trols, takie jak skin tone detail con­trol i Dynamic Contrast Controls.

Zdjęcia kamery