Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
O firmie

WORLD VIDEO ist­nieje od 1990 roku.
Wieloletnie doświad­cze­nie na rynku pro­duk­cji fil­mo­wej, zna­la­zło swój naj­peł­niej­szy wyraz w reali­za­cjach wielu pro­duk­cji fil­mo­wych dla sze­ro­kiego spek­trum klientów.

Nasze miej­sce na rynku pro­duk­cji fil­mo­wej okre­śla nasza oferta — to sze­roki wachlarz usług. Adresujemy ją, przede wszyst­kim, do klien­tów biz­ne­so­wych, poru­sza­ją­cych się w obsza­rach zwią­za­nych z pro­mo­cją mar­ke­tin­gową, jak rów­nież do innych przed­się­biorstw czy insty­tu­cji, pra­gną­cych prze­ka­zać swoje tre­ści, komu­ni­katy, pro­jekty – w for­mie obrazu – języ­kiem fil­mo­wym. Satysfakcja Klienta – po osta­tecz­nej kolau­da­cji – jest naszym kolej­nym, cen­nym sukcesem.

Poza pracą w ple­ne­rach i dużych stu­diach fil­mo­wych, dys­po­nu­jemy na miej­scu — małym stu­diem fil­mo­wym do nagrywania/rejestracji fil­mo­wej róż­nych wypo­wie­dzi wyko­rzy­stu­jąc tech­nikę Blue Box/Green Box. To stu­dio pozwala reje­stro­wać uję­cia mak­sy­mal­nie w pla­nie ame­ry­kań­skim.WORLD VIDEO to grupa ambit­nych, doświad­czo­nych ludzi, któ­rzy potra­fią ela­stycz­nie dosto­so­wy­wać się do wyso­kich ocze­ki­wań swo­ich Klientów i wsłu­chi­wać się w ich potrzeby.  Dobry kli­mat współ­pracy, nowo­cze­sny sprzęt i pozy­tyw­nie nasta­wiona ekipa — to w efek­cie dobry, cie­kawy film.

WORLD VIDEO — TO TWÓJ ŚWIAT. 

O FIRMIE