Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Animacja 3D — Baby Monitor Vision Nova
Animacja 3D urzą­dze­nia moni­to­ru­ją­cego małe dzieci. Animacja została wyko­nana na zle­ce­nie firmy Scandinavian Baby. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: sce­na­riusz kre­acyjny pro­jektu, two­rze­nie i mon­taż mate­ria­łów gra­ficz­nych 3D, kom­po­zy­cja obrazu, udźwię­ko­wie­nie filmu.