Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Bilbord spon­sor­ski — Domoteka
Bilbord spon­sor­ski — Dni otwarte Domoteka wyko­nana w tech­no­lo­gii 3D. Animacja została wyko­nana na zle­ce­nie firmy InterIkea. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: sce­na­riusz kre­acyjny pro­jektu, two­rze­nie i mon­taż mate­ria­łów gra­ficz­nych, kom­po­zy­cja obrazu, udźwię­ko­wie­nie filmu z pod­kła­dem lektorskim.