Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Film doku­men­talny „Warto Być Dobrym”
Realizacja filmu doku­men­tal­nego . Film przed­sta­wia zało­że­nia mery­to­ryczne a zara­zem pod­su­mo­wuje ogól­no­pol­ską akcję „Warto Być Dobrym” orga­ni­zo­waną przez sto­wa­rzy­sze­nie Przyjazna Szkoła. W fil­mie wyko­na­li­śmy ele­menty gra­ficzne / kom­po­zy­cyjne w tech­no­lo­gii 2D oraz wyko­rzy­sta­li­śmy uję­cia fil­mowe reali­zo­wane pod­czas trwa­nia akcji.