Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Film edu­ka­cyjny — ZSEiE — GIOS
Film edukacyjno-popularyzatorski o zuży­tym sprzę­cie elek­trycz­nym i elek­tro­nicz­nym (ZSEiE). Film zre­ali­zo­wany na zle­ce­nie Głównego Inspektoratu Ochrony Środo­wi­ska. Zdjęcia fil­mowe wyko­nane kamerą Sony XDCAM HD. W pro­duk­cji użyty został kran kame­rowy. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: sce­na­riusz, reżyseria,wykonanie zdjęć fil­mo­wych, post­pro­duk­cja: mon­taż audio-wideo, kom­po­zy­cja obrazu, kolo­ry­za­cja ujęć, udźwię­ko­wie­nie, wybór i nagra­nie lektora.