Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Film pro­mo­cyjny „Eerste instal­la­tie Dakea dakvenster”.
Film pro­mu­jący okna dachowe DAKEA, zre­ali­zo­wany pod­czas mon­tażu pierw­szego okna dacho­wego tej marki w Holandii. To kolejna pro­duk­cja fil­mowa dla firmy Altaterra. W pro­duk­cji wyko­rzy­stano sli­der oraz ste­di­cam. Montaż filmu wyko­nany został z wyko­rzy­sta­niem apli­ka­cji Final Cut, dodat­kowo — udźwię­ko­wie­nie i pod­kład głosu lektora.