Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Film pro­mo­cyjny — Instytut Techniki Budowlanej.
Film pro­mo­cyjny „ITB” to prze­krój dotych­cza­so­wych, histo­rycz­nych doko­nań Instytutu oraz obec­nych zadań i sze­ro­kiej oferty usług skie­ro­wa­nej do branży budow­la­nej. Zdjecia reali­zo­wane w róż­nych loka­cjach z udzia­łem pra­cow­ni­ków ITB i nie­za­wo­do­wych sta­ty­stów. Do zdjęć użyto kamerę Sony XDCAM HD oraz ramię kame­rowe i ste­ady­cam. WORLD VIDEO wyko­nało post­pro­duk­cję — mon­taż, udźwię­ko­wie­nie, opra­co­wa­nie muzyczne i nagra­nie komen­ta­rza off’owego — lektora.